ZAFERLER AYI

Dünya milletlerine savaş sanatının bütün inceliklerini öğreten; kolunda bükülmez kuvvet,kafasında kudret ve ilim , yüreğinde fazilet ve enerji dolu büyük Türk Milleti’nin tarihi,vatanseverliğin , cesaretin ,şecaatın, faziletin ,çalışkanlığın ve insanlığın ihtişamlı mabedidir. [1]

Zaferler dendiği zaman Türk Tarihinde hep Ağustos ayı  akla gelir. Bütün kış ve bahar aylarında yapılan hummalı bir hazırlıktan sonra ordu bizzat padişahın komutasında sefere çıkar, düşmanla Ağustos ayında karşılaşır ve birkaç saat içinde kazanılan parlak bir zaferle başkente dönülürdü.

İşte bu zaferlerden bazıları;

 • 26 Ağustos 1071 Malazgird Zaferi

 • 11 Ağustos 1473 Otlukbeli Zaferi

 • 23 Ağustos 1514 Çaldıran Zaferi

 • 24 Ağustos1516 Mercidabık Zaferi

 • 29 Ağustos 1521 Belgrad’ın Fethi

 • 29 Ağustos 1526 Mohaç Zaferi

 • 1 Ağustos 1571  Kıbrıs’ın Fethi

 • 5 Ağustos 1919 Erzurum Kongresi

 • 10 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nın imzalanması

 • 19 Ağustos 1920 Sevr Antlaşması’nı imzalayanların vatan haini ilan edilmesi

 • 23 Ağustos 1921 Sakarya Meydan Savaşı’nın başlaması

 • 26-30 Ağustos 1922 Büyük Taarruz

Engin denizlerin ortasından kopup gelen fırtınalar  dalgalar gibi İç Asya Türk denizinden kaynayıp gelen büyük Türk muhacereti dalgaları ,Anadolu yaylalarını vurmuştur. Onlar büyük kafileler halinde Anadolu’ya ayak bastıktan sonra ; taşıyla , toprağıyla , ovaları ve yaylaları ile bu toprakları kazanmak ,kendilerinden sonra gelecek Türk nesillere buraları ikinci ve ebedi bir yurt ,bir cennet vatan olarak armağan etmek istemişlerdir.

ZAFERLER AYIDoğu’da beliren Türk tehlikesinin Anadolu ve köhnemiş Bizans, hatta daha geniş bir ifade ile Batı Hırıstiyan dünyası için ne kadar ciddi bir tehlike oluşturduğunu anlayan Bizans İmparatoru Romen Diyojen; çok büyük bir ordu ile hareket ederek Doğu Anadolu’ya gelmiştir. Gayesi; İmparatorluğun kaybedilmiş topraklarını geri almak , Türk tehlikesini bertaraf etmek ve İslam Dünyası’na iyi bir ders vermekti. Doğu sınırlarının emniyeti de bu şekilde sağlanmış olacaktı.

Fakat onun karşısına cihangir Asya ordularının en büyük komutanlarından biri olan Alparslan çıkmıştır.

26 Ağustos 1071 Cuma günü öğleden sonra başlayan savaş Türk ordusunun zaferiyle sona erdi.

Malazgird Muharebesi; şüphesiz Anadolu’nun kapılarını Türkler’e açmakla kalmamış , aynı zamanda dünya siyasi tarihinin mecrasını da Türkler’in lehine olarak değiştirmiştir. Buradan yürüyüşe geçen Türk akıncıları önce İstanbul’da konaklamışlar ve sonra Avrupa ortalarına kadar ilerleyerek , Hırıstiyan toprakları üstünde çok güçlü bir dünya hakimiyeti kurmuşlardır. Daha sonra da Türkler muhteşem bir medeniyetin Türk-İslam Medeniyeti’nin de temsilcileri olmuşlardır.

Fakat Hırıstiyan Batı dünyası Anadolu’nun Türkler’in eline geçmesini hiçbir zaman hazmedememiş ve onlardan hemen her vesile ile intikam almak istemiştir. İşte; insanlık ve bu arada Hırıstiyanlık tarihinin yüz karası olan Haçlı Seferleri bunun için başlatılmıştır. Dolayısıyla Anadolu insanın asırlarca kanı nehirler gibi akmış ve kemikleri dağlar gibi yığılıp kalmıştır.

Batı Hırıstiyan dünyası bu korkunç hülyasını gerçekleştirmek için 1071’den başlayarak 1922 yılına kadar tam dokuz asır Türkler’e kılıç çekmiştir.

Onların, Türk Devleti için en son en çirkin planları şüphesiz I. Dünya Savaşı ile sahneye konulmuş ve Sevr Antlaşması gibi rezil  bir belge ile de Türkler Anadolu’nun harim-i ismetinde boğulmak istenilmiştir. Türk Milleti için uygun gördükleri yer Haymana civarı idi.

Türk Milleti ümitsiz bir vaziyette tarihin en kara günlerini yaşamaya başlamıştı. Durum Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde belirttiğinden farklı değildi.”Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş , bütün tersanelerine girilmiş , bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmişti. Millet fakr u zaruret içinde harab ve bitab düşmüş” idi.

ZAFERLER AYITürk Milleti, başına gelen bu felaketlerden yılmadı .Onun gözü Ankara’da idi. Türk Milleti 7’den 70’e kadar her yaşta insanı ile aşk ve heyecan içinde topyekün bir Kutuluş Savaşı’na hazırlanıyordu. Ya istiklal içinde yaşayacak yada ölecekti. Bu bir bakıma Türk’ün ateş ,kan ve barutla imtihanı demekti.

Büyük Taarruz da Malazgird Meydan Savaşı gibi 26 Ağustos 1922 tarihinde başladı. Bir tarafta vatanı için çarpışan ,bayrak ,din ve vatanın azizliği gibi yüce gayeler için canını her an feda etmeye hazır olan Türk askeri , diğer tarafta ise emperyalist emellerin zebunu , vahşi kurt sürüleri gibi Anadolu’nun harim-i ismetine dalan ırz ve namus nasipsizi Yunan palikaryası vardı.

Kükremiş arslanlar gibi düşman mevzilerine çullanan Mehmetçik süratle zafere doğru koşuyordu.30 Ağustos günü Dumlupınar’da Başkomutanlık Meydan Muharebesi yapıldı. Düşman, çevik Türk birlikleri tarafından kuşatılarak ona en ağır vurulmuş oldu. Artık Yunan ordusunun derlenip toparlanmasına  imkan yoktu. Yunan ordusundan kaçıp kurtulmak isteyen kılıç artıkları da İzmir körfezinde denize dökülmüştü.

Yunan kuvvetleri başkomutanı Hacı Anesti , savaşı İzmir limanında demirleyen bir gemide kurulan karargahtan idare ettiği halde Atatürk savaşın her safhasında daima cepheye yakın bulunmuş , üstün kişiliği,cesareti ve ileri görüşlülüğü ile etkin olmuştur. [2]

Bu zafer hakkında M. Kemal Atatürk şunları söylüyordu;

“30 Ağustos Savaşı Türk tarihinin en önemli bir dönüm noktasını teşkil eder. Milli Tarihimiz çok büyük ve çok parlak zaferlerle doludur. Fakat Türk Milleti’nin burada kazandığı zafer yalnız bizim değil Cihan Tarihinde de yeni cereyanlar veren kesin sonuçlu bir zafer hatırlamıyorum. Hiç şüphe etmemelidir ki;yeni Türk Devleti’nin ,genç Türk Cumhuriyeti’nin temeli bu zaferle atıldı. [3]

Türkler , Malazgird Meydan Muharebesi ile bir vatan kurmuşlardır. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile ise bu mukaddes Anadolu topraklarını , Türk Milleti ve en son Türk Devleti’nin sonsuza dek Türk yurdu olduğunu ve onları buralardan hiçbir gücün ve kuvvetin söküp atamayacağını bir kere daha bütün dünyaya ilan ve ispat etmişlerdir

Türk Tarihi ile birlikte Dünya Tarihinin de mecrasını değiştiren bu iki zafer sebep ve sonuçları itibarı ile şaşılacak derecede benzerlikler arzetmektedir .İşte bunlardan bazıları;

* Malazgird Meydan Muharebesi ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin ikisi de aynı gün ve aynı ayda 26 Ağustosta başlamıştır.

*Türk ordusu her iki harbi de Yunan ve Rum artıklarına karşı yapmış ; kendi şerefli mazisine uygun ve dünya milletlerine parmak ısırtan zaferler kazanmıştı.

*Gerek Malazgird gerekse, Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan ve Rum orduları çok büyük bir hezimete uğramış ve onlar kendilerini artık Türkler karşısında bir kere daha toparlayamaz hale gelmişlerdir.

*Hem Malazgird hem de Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Türk ordusu kendinden kat kat üstün bir düşman gücü ile çarpışmış ve düşman ordusunu yenerek kesin zafere ulaşmıştır.

* Malazgird Meydan Muharebesi’nde  Bizans komutanı Türkler’e esir düştüğü gibi Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde Yunan Başkomutanı General Trikopis Türkler’e esir düşmüştür. Alparslan nasıl Romen Diyojen’i bağışladıysa Atatürk te General Trikopis’e aynı muamelede bulunmuştur.

*Alparsalan’ın Malazgid’de Bizans ordusuna karşı kazandığı parlak zafer bütün İslam Dünyasında çok büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandığı ,her tarafta günlerce şenlik yapıldığı gibi ; Atatürk’ün kazandığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi  de  hem Batı’da hem de İslam Dünyasında çok büyük yankılar uyandırmıştır.

Artık bütün dünya Türk’ün zaferini konuşur olmuştur. Büyük önder Atatürk , mazlum milletlerin gönlünde muazzam bir taht kurmuş , onlar için bir kurtuluş ümidi ve meşalesi olmuştur. Beyrut’ta ,Hindistan ve Pakistan’ın büyük şehirlerinde halk sevinçten adeta çılgına dönmüş ve gazeteler günlerce bu Türk destanından bahsetmişlerdir. [4]

KAYNAKLAR:

1.Selahaddin TANSEL:Mondros’tan Mudanya’ya Kadar. M.E.B. Yayınları

2.Ali SEVİM- Yaşar YÜCEL:Türkiye Tarihi T.T.K . Yayınları

3. Muammer YILMAZ:Malazgird Zaferi ve Alparslan Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:8 Sayfa:38 Ağustos 1987

4.Emekli Korgeneral :Hüseyin IŞIK: Komutanlıkta Cesaret ve Atatürk Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:4 Sayfa:48 Ağustos 1987

5.Necdet ÖZTÜRK:Ağustos Ayındaki Türk Zaferleri Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:20 Sayfa:17 Ağustos 1988

6. Zekeriya KİTAPÇI:Alparslan ve Atatürk Malazgird ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri İki Zaferin Kader Sırları Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:20 Sayfa:3-10 Ağustos 1988


[1] Muammer YILMAZ:Malazgird Zaferi ve Alparslan Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:8 Sayfa:38 Ağustos 1987

[2] .Emekli Korgeneral :Hüseyin Işık: Komutanlıkta Cesaret ve Atatürk Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:4 Sayfa:48 Ağustos 1987

[3] Necdet Öztürk:Ağustos Ayındaki Türk Zaferleri Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:20 Sayfa:17 Ağustos 1988

[4] Zekeriya Kitapçı:Alparslan ve Atatürk Malazgird ve Başkomutanlık Meydan Muharebeleri İki Zaferin Kader Sırları Türk Dünyası Tarih Dergisi Sayı:20 Sayfa:3-10 Ağustos 1988