PRUSYA KRALININ MÜNECCİMLERİ

Üçüncü Mustafa, her ne kadar, Osmanlı imparatorluğunun daimî mağlûbiyet ve çöküşünün sebeplerini nizamı bozulan yeniçeri ordusunda görür ve onu ıslah etmenin mümkün olmadığını oğlu Selim’e söylerse de kendisine karşı hayranlık duyduğu İkinci Frederik’in şaşırtıcı muvaffakiyetlerini aynı sebebe, yani askerinin iyi yetiştirilmiş olmasına hamletmez. Bilakis Avrupa devletleri arasında cereyan eden yedi sene (1756-1763) muharebeleri esnasında bunların en küçüğü olan Prusya’nın bu zaferini o, hâdiseleri ve meş’um yıldızların tesirini önceden görüp haber veren müneccimlerin bir eseri olarak kabul eder. Bu batıl itikadın şevkiyle de Ahmet Resmî Efendi’yi Prusya kralının nezdine elçi göndererek ondan üç müneccim ister. Frederik’in sefire verdiği cevap, şarkla garp arasında daha o vakit belirmiş olan zihniyet ve görüş farkı bakımından da çok mühimdir: «İyi bir orduya sahip olmak, sulh zamanında, harbe derhal girebilecek bir şekilde onu talim ettirmek, hazinesini dolu tutmak; işte benim üç müneccimim. Başkalarına malik değilim. Dostumuz Padişaha böylece bildirmenizi rica ederim.» Bu itibarla onun ilme temayülünü, tıbba bilhassa (İlmi nücuma) olan merakıyla izah etmek belki daha doğrudur.