ŞEYH ŞAMİL’İN TESLİM OLMASI

Rus Çarı Şamil’in behemahal tevkifine emir vermişti. Binaenaleyh Ruslar umumi bir hücum ile mescidi ve içindekileri bitirmek istiyorlardı. Onun için Şamil’e sulh teklifinde bulundular. O ise düşmana itimat edemeyeceğinden ret cevabı verdi.

—Sizi Halife-i Müslimin’e gönderelim, dediler.

Bu teklif Şamil’in refiklerini yumuşattı. Sulhu kabul etmesi için ısrara başladılar. Bir taraftan da Gazi Muhammed’in kayınpederi Danyal ile Şâmilzade Muhammed Şafii’nin kayınbiraderi İsmail’in Ruslar namına teminat vermeleri üzerine İmam Şamil İstanbul’a yollanılmak şartıyla ve 20 kadar sadık arkadaşıyla Rus kumandanına teslim oldu ki 1276/1859 Sefer ayının başı ve Ağustos ayının ortaları idi.

Ve sonrası…

İmam Şamil tesliminden sonra vaat edilenin hilafına Rusya’ya gönderilip 1286 tarihine kadar muhterem bir esir halinde kaldıktan sonra aynı sene İstanbul’a yollandı ve Sultan Abdülaziz Han tarafından i’zaz ü ihtiram olunup bilahare Medine-i Münevvere’de oturmayı tercih etti.

1287 Zilkadesinin Çarşamba günü akşam ezanına çeyrek kala ebedi aleme göç ederek Ehl-i Beyt Kubbesi civarına defn olundu.  Allah rahmet etsin ve gayretinin,  çabasını mükâfatlandırsın.


İmam Şamil’in Hatıratı: Şamil’in Kâtibi M.Tahir el-Karahi’nin Kaleminden Hazırlayan: Ahmet Özdemir Semerkand Yayınları İstanbul 2002