93 SAVAŞI’NDA ERMENİ SORUNU’NUN ORTAYA ÇIKIŞ SEBEPLERİ

  • Rus   ordusunda  bulunan Ermeni  asıllı   askerler,  Osmanlı  topraklarında  oturan  Ermeniler’le  ilişki  kurmuş  ve  bunun  sonucu  olarak  da   Ermeni  subayları   isyan  ve başkaldırmalarının  Rus  ordusu  tarafından   destekleneceği   yolunda   propaganda  yapmaları
  • Balkanlar’da  oturan  Hıristiyan  toplumların  bağımsızlık  elde  etmeleri,  Ermenileri  de  aynı  yolda  gayrete  getirmiştir.
  • Osmanlı  Devleti ile Çarlık  Rusyası  arasında  imzalanan  Berlin  Antlaşması’nın 16. maddesi,  Berlin  Antlaşması’nın 61. maddesi  ile  Ruslar’ın  Ermeniler’in  hamisi  sıfatını  kazanmaları