ASALA

Ermenistan’ın kurtuluşu için gizli Ermeni ordusu  yada kısa adıyla  Asala,20 Ocak 1975’te Lübnan’da muhtemelen  Bekaa’da kurulmuştur. Örgüt ilk hedef olarak Doğu Anadolu’yu Türkiye’den koparmak,”bağımsız ve  kurtarılmış” kabul…

ERMENİ MESELESİ

Yüzyıllar boyunca Osmanlı idaresi altında yaşamış olan Ermeniler,bu süre içinde toplumun bir parçasını oluşturmuşlar ,  çeşitli devlet görevlerinde bulunmuşlardır.İçlerinden bir çoğu da ticaret, musiki,edebiyat, mimari…

OSMANLI BANKASI BASKINI

Kelebek ok yay almış                                                                                                          Ava çıkmış dağlara                                                                                                          Aslanları ürkütmüş!…     1889-1909 arasındaki on yılda, Ermeniler, büyük bölümü Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da; yirmi altısı 1895…

SELÇUKLULAR ZAMANINDA ERMENİLER

Tarihte Ermeniler’in Türk idaresine girişleri, onların yaşadıkları bölgelerin  Bizans İmparatorluğu’nun elinden alınması  şeklinde olmuştur.Bizans’ın zulmüne dayanamayan Ermeniler, Alparslan’ın Anadolu kapılarındaki ordusunu  kendileri için bir kurtarıcı…

TALAT PAŞA’NIN KATLİ VE ALMANYA

Mondros’un imzalanmasıyla, Osmanlı’nın savaş yıllarındaki liderleri olan Talat, Enver ve Cemal Paşa’lar, yenilginin hemen ardından, bir savaş suçlusundan ziyade, Ermeni olaylarının da baş faili olarak…

ERMENİ ZULMÜ

Birinci Dünya Savaşına yakın zamanlara kadar Osmanlı Devleti içinde huzur içinde yaşayan, Türk halkı o cepheden bu cepheye koşup gazi veya şehit olurken, askere bile…

ERMENİ ZULMU

Bazı ülke parlamento veya Eyalet Meclislerinin ve Avrupa Parlamentosunun yargı organı olmadıkları ve hiç bir yetkileri de bulunmadığı halde Osmanlı Vatandaşı Ermenilere karşı 1915 yılında…

ERMENİSTAN ÖZÜR DİLEMELİDİR

Bu vesileyle komşumuz Ermenistan hakkında da bir iki şey söylemek isterim. Son zamanlarda Ermenistan ile ilişkilerimiz konusunda epeyce yazılıp söylendi. Sovyetler Birliği dağılırken ben Dışişleri…

YAHUDİLER VE ERMENİLER

Hitler  Almanyası’nın  Yahudiler’e   uyguladığı  soykırım  ile Ermeniler’in  durumu  arasında paralellik  kurulamaz.Hitler  Almanyası’nda veya  başka  Avrupa ülkelerinde  yaşayan Yahudiler  ülkelerine  karşı  ayaklanmadılar  ve  savaşan   taraf  statüsünü  …

SOYKIRIM İDDİALARI

“Seçkin” Ermeni  zümreleri   tuhaf  görünse de “soykırım”ı   ulusal  benliklerinin  vazgeçilmez  bir  parçası   ve çeşitli  ülkelere  dağılmış Ermeni  toplumlarının   birleştirici  unsuru  olarak  gördüklerini  söylemektedirler. Ermeni  lobisi …

AMERİKA’DAKİ LOBİ FAALİYETLERİ

1923-1965  arası Ermeni  propagandası  pasif  denmeyecek  bir   dönem  geçirmiştir.Bu  tarihler arasında  okullar  ve  kiliseler  hariç ABD’nin  çeşitli eyaletlerinde 34  kuruluş  ve  bunlara  bağlı   yüzlerce  büro …

ERMENİ LOBİSİNİN KONGRE ÇALIŞMALARI

Ermeni  Lobisi,  Kongrede   genel  olarak  üç  teme  üzerinde  çalışmaktadır: I.Sözde  soykırımı  Amerikan  Senatosu’ndan  çıkarmak II.ABD’nin  Ermenistan’a   insani  yardım  programları,  teknik  yardım  ve  kalkınma  yardımını sağlamak…

AMERİKAN SEÇİMLERİ

ABD’de 2000  yılı  Başkanlık   seçimlerinden  önce  Amerika  Ermeni  Ulusal  Komitesi   ileri  gelenleri  başkan  adayları  George BUSH  ve Al GORE’a  birer  mektup  göndererek ,  seçildikleri  takdirde …

SONUÇ

Anadolumuz üzerinde bir yüzyıldan fazla bir süredir devam ede gelen niyet ve eylemler karşısında pasif ve üşengeç davranışımız , milletlerarası arenada sahnelenen senaryolarda etkili olmamızı…

KAYNAKLAR

Ahmet UÇAR:Amerika’dan Anadolu’ya Misyoner Akını. Tarih Ve Medeniyet Dergisi Sayı:33 Aralık 1996  Ali  Hikmet ALP:Günümüzün  Ermenistanı  Ve Soykırım  İddiaları Bayram KODOMAN:Şark Meselesi Işığı Altında Sultan…

OSMANLI İDARESİNDE ERMENİLER

İlk  Osmanlı  padişahı   Osman Bey,  Ermeniler’in   Bizans  zulmünden   korunmaları  için  Anadolu’da   bir  toplum   olarak   örgütlerine  izin   vermiş  ve Batı  Anadolu’daki ilk  Ermeni  dini  merkezi Kütahya’da …

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NDA GAYR-I MÜSLİMLER

Türkler  daha çok  asker,  çiftçi,  kamu  görevlisiyken  Rumlar;  denizci  ve  tüccardı.Ermeniler  ise esnaf,  zanaatkar,  banker,  tüccar   ve  simsardı.   Osmanlılar’ın  dış  ticareti  genellikle Ermeniler  tarafından   yürütülmekte …

ERMENİSTAN’IN İSTİKLALİ İÇİN YAPILAN İLK TEŞEBBÜSLER

Ermeni  Devleti’nin   yeniden  kurulması   ve  istiklaline  kavuşması  için  yapılan  ilk  teşebbüsün  İsrel  Ori  adındaki  Karabağlı   bir  Ermeni  din  adamı  tarafından   yapıldığını  görmekteyiz.Türkler’in,  1683  yılında  Viyana …

ŞARK MESELESİ

“Şark Meselesi” , son iki yüz yıl dünyanın büyük devletlerini meşgul etmiş, “güç dengesi”nin tesisinde en mühim amillerden biri olmuş , entrikalara , kıskançlıklara ve…

RUS POLİTİKASI

Bulgarlar’ı  himayesine  alıp  Ege  Denizi’ne   açılmak  isteyen  Çar,  Doğu  Anadolu’yu   “Anadolu”  ismini  kullanmadan  Kuzey  Ermenistan  diye   niteleyerek   bu  bölgede  de tarihi   emellerinin  hangi   noktaya   vardığını  …

MİSYONERLİK

Osmanlı’da misyon faaliyetleri münferit kiliseler, hastaneler ve halkın içine herhangi bir yolla girmiş  Müslüman kılıklı papazlar vasıtasıyla yapılamaktaydı. İngilizler,  Müslüman memleketlerde Hıristiyan kültürünü yaymak için hususi suretle…

ERMENİLER NİÇİN TÜRK İDARESİNİ KABUL ETTİLER?

Ermeniler,  Bizans  zamanında  olduğu  gibi  ağır  vergiler  altında  ezilmemiş,  siyasi  maksatlarla   ve  haksız  olarak   sürgüne  gönderilmemiş, dini  yapılarına   zarar  verilmemiş;  inançlarının    gereklerini    istedikleri  gibi   yerine …

ERMENİ VE RUM İŞBİRLİĞİ

Ermeniler  ve   burada  Ermeni  Patriği  Zaven  Efendi   mütareke   yıllarında  Mavri  Mira  örgütü ile  hemfikir   olarak  çalışmaya   başlamıştı.Zaven  Efendi,  Rum  Patrikhanesi’nde   ve Kiliselerde Türkler  aleyhine  toplantılara  katılmış …

TEHCİR KUBANLARI

Mondros Mütarekesi (30  Ekim  1918) imzalandıktan  sonra,  İtilaf  Devletleri 1915  yılında  Tehcir Kanunu  uygulayan   kişileri  İstanbul’da kurdukları   Divan-ı Harp’te  yargılayarak ölüme  mahkum ediyorlardı. Bu  Divan’a…

GENERAL HARBORD’UN RAPORU

“Ermenistan” mandası konusunun incelenmesi için Wilson,   1  Ağustos   1919’da  General   Harbord’u   görevlendirdi.   Doğu   Anadolu   ve Kafkasya’da  tetkikler yaparak  Ekim  ayında yurduna  dönen  Harbord’un  Başkan’a sunduğu…

LOZAN’DA ERMENİ SORUNU

Atatürk,  Lozan’a  giden  Türk  delegelerine  iki  konuda  kesinlikle  taviz  vermemelerini  söylemişti:Ermeniler’e  toprak  verilmemesi  ve  Kapitülasyonların  kaldırılması 12 Aralık (1922) günü Curzon, “Ermeni ulusal yurdu” konusunu…

“LOZAN ANTLAŞMASINA HAYIR!” KAMPANYASI

Lozan’da Türk – Amerikan anılaşması imzalanır İmzalanmaz Amerikandaki Ermeni ve Rum lobileri ve bütün Türk düşmanları hemen ayağa kalktılar, kükrediler, harekete geçtiler. Amerika sanki yerinden…

ASALA (ERMENİSTAN’IN KURTULUŞU İÇİN ERMENİ GİZLİ ORDUSU)

Ermeni terörünün  1973-1985  döneminde   kendisinden   en  çok  söz  ettiren Ermeni  terör  örgütü  ASALA’dır. ASALA’nın  kuruluşunu,  Lübnan  olaylarına   bağlayan,  Lübnan’daki  Filistin  Kurtuluş  Örgütleri’nin   faaliyetleri  içerisinde  gören…

ERMENİ TERÖRÜNÜN BAŞLAMASI VE HEDEFLERİ

Günümüzdeki Ermeni Terörünün Meselesi’nde 1970’li yıllar, Türkiye’ye karşı şiddet olaylarının başladığı yıllar oldu. İlk kurşun, 27 Ocak 1973’de   Los  Angelos   Başkonsolosumuz Mehmet BAYDAR   ile  konsolos…

ERMENİ TERÖRÜNÜN BEYNELMİLEL HEDEFLERİ

Türkiye’ye yönelik her Ermeni şiddet olayını müteakip, Türkiye’nin ve Batı ülkelerin tutumları genelde şunlar olmuştur: 1.Olay, Türkiye tarafından kınanmış, Türkler’in Ermeniler’e soykırım yaptıkları reddedilerek, Ermeni…

SELÇUKLULAR’A KADAR ERMENİLER

Ermenistan  ismi,  coğrafi  bir  yöreyi  belirtmek  için   çok  eski  devirlerden  beri  kullanıla gelmektedir.Ermeniler ,  tahminen M.Ö.  6.y.y.da Frigyalılar’ın   bir  akrabası  olarak  Balkanlar’a  ve  Anadolu’ya   yerleşmişlerdir.(Sason,…

KATLİAMLAR

Yıl:1895.  Yer:Sivas Fransız   bayrağı  çekilmiş  olan  yer Fransız  konsoloshanesidir.Ermeniler’in  katledileceği  üzerine Başkonsolos Carlier  ve  eşi,  harekete  geçmişler  ve Sivas’taki  Ermeniler’i  aileleri  ile  birlikte   evlerine  almışlardır.Konsolos …

SONUÇLAR VE TESPİTLER

1- Ermenilerin 35 yıldır sürekli dünya kamuoyu gündemine getirerek benimsetmeye çalıştığı Ermeni soy kırımı yazılmış binlerce esere rağmen ispatlanamamıştır. Ermenilerin tehcirinin de baş sorumlusu emperyalist…

TEHCİR KANUNU

1.Savaş  sırasında  ordu,  kolordu  ve tümen  komutanları  ve bunların  müstakil  mevki  kumandanları,  ahali tarafından   herhangi  bir  suretle   hükümetin  emirlerine ,  yurt  savunmasına, asayişin  korunmasına  ilişkin  …

I.DÜNYA SAVAŞI

Osmanlı Devleti, I.Dünya Savaşı’nda sekiz cephede birden savaşmak zorunda kaldı.Bu cephelerden bir tanesi de Kafkasya Cephesidir.Osmanlı birlikleri Kafkasya üzerinden hem Rusları güneyden çevirecek hem de…

II.ABDÜLHAMİT’E SUİKAST

1905’in 21  Temmuz  günü İstanbul’da  patlayan  bir  saatli  bomba 26  kişinin  hayatına  mal  oldu.Bomba  zamanın  hükümdarı  II.Abdülhamit’i  öldürmek  için  hazırlanmış    ve Cuma  namazı  için  Yıldız…

OSMANLI RUS SAVAŞI

1875’te  Bosna-Hersek,  arkasından  Bulgar  ayaklanmaları  patlak  verdi.Osmanlı  Devleti’ne  karşı   ayaklanan  Balkan  Hıristiyanları Avrupa’da  büyük  sempati  topladı.Rus  ve Avrupa  gazetelerinin zembereği  boşandı.Osmanlı  yönetimi  yerin  dibine  batırılıyor, …

AVRUPA HİMAYESİ

Rusya, Küçük  Kaynarca Antlaşması’ndan  sonra (1774) Osmanlı  İmparatorluğu’nun   Hıristiyan  tebasının  “koruyucusu”  rolüne  soyunmuştu.Özellikle  Ortodokslar   konusunda   Osmanlı  Devleti’nin   iç  işlerine  karışıyor,  İstanbul  Hükümeti’ne   sürekli  baskı  yapıyordu.Rusya’nın …

ERMENİ İDDİALARI

Küçük  farklılıklar  bir  yana  bırakıldığında Ermeni  propaganda  ve  terör  odaklarının  Türkiye  aleyhine  ileri  sürdükleri iddiaları  başlıca  dokuz  noktada  toplamak  mümkündür; Doğu  Anadolu  Ermeniler’in  anayurdudur. Türkler, Selçuklular …