TÜRK TARİHİ BİBLİYOGRAFYASI OSMANLI TARİHİ KAYNAK ESERLER

1-Aşıkpaşazade –Tevarih-i Ali Osman
2-Ahmedi-Dasitan ve Müluk-u Ali Osman, İskendername
3-Şükrullah-Behçet’üt- Tevarih
4-Oruç Bin Adil- Tevarih-i Ali Osman
5-Dursun Bey- Tarihi Ebu’l Fed
6-Muhammed Neşri-Kitab-ı Cihannüma
7-Sinan Çelebi-Tari
8-İdrisi Bitlisi-Heşt Bihişt
9-Hadib-Tarih-i Ali Osman
10-Kemalpaşazade- Tevarih-i Ali Osman , Mohaçname
11.Lütfi Paşa- Tevarih-i Ali Osman
12.Muhiddin Cemali- Tevarih-i Ali Osman
13.Mustafa Çelebi-Tabakatü’l –Memalik  .Derecatü’l –Mesalik
14.Küçük Nişancı Mehmet Paşa-Tarih-i Nişancı
15.Hoca sadeddin Efendi-Tacü’t-Tevarih
16.Solakzade-Solakzade Tarihi (Solakzade Mehmet Hemdemi Efendi)
17.Ali Efendi-Künhu’l- Ahbar
18.Mustafa Selaniki-Tarih-i Selaniki
19.İbrahim Peçevi-Tarih-i Peçevi
20.Katip Çelebi-Fezleke,Takvim-i Tevarih,Keşfü’z-Zünun,Tuhfetü’l-Kibar fi Esfaril Bihar
21.Hezarefen Hüseyin Efendi-Tenkih-i Tevarih-i Müluk
22.Silahdar Fındıklılı Mehmet Ağa-Tarih-i Silahtar
23.Ahmet Lütfullah Müneccimbaşı-Cami’üd-Düvel   Sahaifü’l  Ahbar
24.Mustafa  Naima Efendi-Naima Tarihi
25.Mehmet asım Ayıntabi-Tarih-i Asım
26.Ahmet Cevdet Paşa-Tarih-i Cevdet, Kısas-ı Enbiya. Tezakir
27.Tayyarzade Ata Bey-Tarih-i Ata (Enderun Tarihi)
28. Mustafa Nuri Paşa-Netayicü’l- Vukuat
29.Abdurrahaman  Şeref Bey-Tarih-i Devlet-i  Osmaniye
30.Seydi Ali Reis-Miratü’l-Memalik
31.Piri Reis-Kitab-ı Bahriye
32.Raşid Efendi-Tarih-i Raşid
33.Hayrullah Efendi-Tarih-i Devlet-i Aliyye-i Osmaniye
34.Evliya Çelebi-Seyahatname

TETKİK ESERLER

1.Franz Babinger-Osmanlı Tarih Yazarları ve eserler
2.İslam Ansiklopedisi
3.Bursalı Mehmet Tahir-Osmanlı Müellifleri
4.İsmail Hami Danişmend-İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi
5.Hammer-Osmanlı Tarihi
6.İ.H.Uzunçarşılı- Osmanlı Tarihi
7.Muahedat Mecmuası
8.Yusuf Akçura-Osmanlı Devleti’nin Dağılma Devri
9.Yılmaz Öztuna- Bir Darbenin Anatomisi
10.Mahmud Celaleddin Paşa-Mir’at-ı Hakikat
11.Albert Sarel- L’Europe et la Revolution Française
12.Mutafa Akdağ-Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası
13-Avram Galanti-Türkler ve Yahudiler
14.A.Nimet Kurat-Türkiye ve Rusya
15. A.Nimet Kurat-Rusya Tarihi
16.George Ostrsgorsky-Bizans Devleti Tarihi
17.Tanzimat.Yüzüncü yıl dönümü münasebetiyle
18.İbnü’l Emin Mahmut Kemal İnal-Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar
19.Osman  Ergin –Maarif Tarihi
20.Süleyman Paşazade Sami-Süleyman Paşa’nın Muhakemasi
21.Takvim-i Vak’ai (1831)
22.Bayram Kodoman-Abdülhamit Devri Eğitim Sistemi
23. Bayram Kodoman-II.Abdülhamit’in Doğu Anadolu Politikası
24.Mehmet Arif-Başımıza Gelenler
25.Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
26.Mümtaz Turhan –Kültür Değişmeleri
27.M.Zeki Pakalın-Osmanlı Tarih deyimleri ve terimleri Sözlüğü
28.Selahaddin Tansel-Fatih  Sultan Mehmet’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri
29.Halil İnalcık-İstanbul’un Fethinin Yakın Sebepleri
30.Halil İnalcık-“II.Mehmet” maddesi i.A.
31. İsmail Hami Danişmend-Fatih’in Hayatı ve Fetih Takvimi
32.Hikmet Ertaylan-Fatih ve Fütühat
33.Feridun Dirimtekin-İstanbul’un Fethi
34.Süheyl Ünver-Fatih Külliyesi ve Zamanı İlim Hayatı
35.M.Halil Yınanç-“Akkoyunlular” İ.A.
36.Faruk Sümer-Karakoyunlular
37.Şerafeddin Turan-F.Sultan Mehmet ,Uzun Hasan Mücadelesi ve Venedik
38.Şehabeddin Tekindağ-Fatih’in ölümü Meselesi
39. İ.H.Uzunçarşılı-Fatih Sultan Mehmet’in Ölümü
40. A.Nimet Kurat-Prut Seferi ve Barışı

ESKİ ÇAĞ TARİHİ

1.D.r. Nuray Yıldız-Eskiçağ Kütüphaneleri
2.Halil Demircioğlu-Roma Tarihi –“Antropoloji ve Tarih”
3.Arif Müfit Mansel-Ege ve Yunan Tarihi
4. Arif Müfit Mansel-Mısır ve Ege Tarihi Notları
5.Sabahat Atlan-Hellenistik ve Roma Döneminde Likya
6.Adil Alpman-Eski Ön Asya Hukukunda Adaption.
7.Füruzan Kınal-Eski Anadolu Tarihi

TÜRKİSTAN

1.Barthold-“Çağatay”İ.A
2. Barthold-Moğol İstilasına Kadar Türkistan
3.Cüveyni-Tarih-i Cihanguşa
4.Reşidüddin-Cami-ü’t  Tevarih
5.Ahmet Temir –Moğolların Gizli Tarihi
6.Z.Velidi Togan-bu Günkü Türk İli Türkistan’ın Yakın Tarihi
7.Cüzcani-Tabakat-ı Nasıri
8.Ahmet Temir-Cengiz Han

KARADENİZ KUZEYİ

1.A.Nimet Kurat-Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletler
2.Şerif Baştov-Attila ve Hunlar
3. A.Nimet Kurat- Rusya Tarihi
4. A.Nimet Kurat-İdil (Volga) Bulgarları
5. A.Nimet Kurat-Peçenek Tarihi
6.Zaynkowski-
7.Hasan Eren-Altun Orda ve Çöküşü (Yakubowski)
8.Mustaf Kafalı-Altın Orda Hanlığının Kuruluş ve Yükseliş Devirleri
9.Cüveyni-Cami’üt –tevarih
10.El- Ömeri
11.Artamanow-(Sarkel Kalesi)
12.İbn-i Fadlan- Seyahatname
13.Nasır Hüsrev-
14.İgor Bölüğü Destanı
15.İbn-i Batuta Seyahatnamasi
16.Şerfeddin Ali-i Yezdi-Zafername(Timur’un tarihçisi)
17.İbnü’l- Esir-El Kamil Fit Tarih
18.Z.Velidi Togan-Umuni Türk Tarihine Giriş
19.Abdullah Battal Taymas-Kazan Türkleri
20.Ebu’l Gazi Bahadır Han-Şecere-i Terakkime

İLK MÜSLÜMAN TÜRK DEVLETLERİ

1.A.Nimet Kurat-“Bulgar” maddesi İ.A.
2. A.Nimet Kurat- Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri
3.C.H.Becker.”İhşidiler” İ.A.
4.Erdoğan Merçil-Müslüman Türk Devletleri Tarihi
5. Erdoğan Merçil-Gazneliler Devleti Tarihi
6.İ.Kafesoğlu-Türk Milli Kültürü
7.Omel Jean Pritsak-“Karahanlılar” İ.A.
8.Reşat Genç-Karahanlılar Devlet Teşkilatı
9.Şinasi Altundağ-“Tolunlular” İ.A.
10.Barthold- Moğol İstilasına Kadar Türkistan (Çeviren- Hakkı Dursun Yıldız)
11. Hakkı Dursun Yıldız-İslamiyet ve Türkler
12.Barthold-Orat Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler
13. Barthold-Uluğ Bey ve Zaman
14.Tarihte Türk Devletleri
15.Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi
16.Utbi-Tarih-i Yemini( Gazneli Mahmut’un tarihçisi)
17.Beyhaki-Tarih-i Beyhaki (Gazneli Mesut’un tarihçisi)

KÜRTLER

1.Kadri Kemal Kop-Doğu’da Araştırmalarım
2.Miralay M. Rıza-Birlik ve Dil Birliğimiz
3.Ziya Şakir-Mezhepler Tarihi
4.Besim Atalay-Bektaşilik Edebiyatı
5.Şadillili Vedat-Türkiye’de Kürtçülük Hareketleri Ve İsyanlar
6.Bayram Kodoman-Hamidiye Hafif  Süvari Alayları  II. Abdülhamit  ve Doğu Anadolu Aşiretleri
7.Fahreddin Kırzıoğlu-Kürtlerin Türklüğü
8. Fahreddin Kırzıoğlu-Ani Şehri Tarihi
9.Esat Uras-Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi
10.Cemal Kutay-Bediüzzaman Said Nursi
11.Dr.Heinz Sstrein-Avukatsız Halk-Kürtler
12.Dr.M.Şükrü Sekban-Kürt Meselesi
13.Mehmet Eröz-“Hırıstiyan Türkler’e Dair”IV.Milletlerarası Türkoloji Kongresi İstanbul 21 Eylül 1982

Genel Eserler

1.Taylan Sorgun-Mütareke Dönemi ve Bekirağa Bölüğü
2.F.Perrone d. San Martine-Ön Asya Diktatörü Atatürk ve Zaferleri,Gizli Orduları   Çev:Emrullah Tekin
3. F. Perrone d.San Martine-I. Dünya Harbinde Alman Gizli Servisi Çev:Emrullah Tekin
4.Gültekin Ural-Tarihin Işığında Ermeni Dosyası
5.Şevki Yazman-Kurtuluş Savaşı Nasıl Oldu? (Anadolu’nun  İşgali)

TÜRK TARİHİ İLE İLGİLİ SÜRELİ YAYINLAR

1.Türkiyat Mecmuası
2.Türk Hukuk ve İktisad Tarihi Mecmuası
3.Belleten
4.D.T.C.F. Dergisi
5.Tarih Araştırmaları Dergisi
6.Vakıflar Genel Müdürlüğü Dergisi
7.Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi
8. Türk Dünyası Tarih Dergisi
9.Tarih-i Osmani Encümeni Mecmuası
10.Muahedat Mecmuası
11.Takvim-i Vekayi
12.Türk Kültürü Dergisi
13.T’oung –Po
14.Vesikalarla Türk Tarihi Dergisi
15. Türk Milli Kültürü Dergisi

ANSİKLOPEDİLER

1.İslam Ansiklopedisi
2.Türk Ansiklopedisi
3.Meydan Larousse
4.Yeni Türk Tarihi Ansiklopedisi
5.Büyük Türkiye Tarihi-Yılmaz Öztuna
6.Doğuştan Günümüze Büyük İslam Tarihi

YENİ  VE  YAKIN  ÇAĞDA  TÜRK  DÜNYASI

1.Türk Dünyası El kitabı
2.Z.Velidi Togan-Umumi Türk Tarihine Giriş
3. Z. Velidi Togan-Tarihte Usul
4. Z. Velidi Togan-Bu günkü Türk İli Türkistan’ın Yakın Tarihi
5.L.Roşany-Tarihte Türklük
6.Nadir Devlet-Rusya Türkleri’nin Milli Mücadele Tarihi  (1905-19177. Nadir Devlet-Gaspıralı İsmail Bey
8.Yusuf Dönmez-Türk Dünyasının Beşeri ve İktisadi Coğrafyası
9.Mehmet Saray-Osmanlı Devleti İle Türkistan hanlıkları Arasındaki Siyasi Münasebetler
10. Mehmet Saray-Afganistan Ve Türkler
11. Mehmet Saray-Atatürk ve Türk Dünyası
12. Mehmet Saray-Türk Dünyasında Eğitim reformu Ve Gaspıralı İsmail Bey
13. Mehmet Saray-Atatürk’ün Sovyet Politikası
14.Mahmud Celalleddin-Dış Türkler
15.Osman Keskioğlu-Bulgaristan’da Türkler

TÜRK  İNKILAP  TARİHİ

1.Y.Hikmet Bayur-Türk İnkılap tarihi
2.Celal Bayar-Ben de Yazdım
3.Feridun Kandemir-Peygamberimizin Gölgesinde Son Türkler
4.A.Fuat Cebesoy-Moskova Hatıraları
5.Kazım Özalp-Milli Mücadele
6.A.Bedevi Kuran-Osmanlı İmparatorluğu’nda İnkılap Hareketleri ve Milli Mücadele
7.Yaşar Kutlay-Siyonizm ve Türkiye
8.Fethi Okyar-Üç Devirde Bir adam
9.Tahsin Paşa-Abdülhamid ve Yıldız Hatıraları
10.Ergün Aybars-İstiklal Mahkemeleri
11.Niyazi Berkes-Türkiye’de Çağdaşlaşma
12.Mahmut Goloğlu-Halifelik ne İdi? Nasıl alındı? Niçin Kaldırıldı?
13.Orhan Koloğlu-  Abdülhamit Gerçeği
14.Ömer Kürkçüoğlu-Osmanlı Devleti’ne Karşı Arap Bağımsızlık Hareketleri    1908-1918
15.Tarık Zafer Tunaya-Türkiye’de Siyasi Partiler
16. Tarık Zafer Tunaya-İslamcılık Cereyanı
17.A.Fuat Türkgeldi-Görüp İşittiklerim
18.Yusuf Akçura- Üç Tarzı Siyaset
19.İsmail Soysal –Türkiye’nin Siyasal Antlaşmaları

ORTA  ASYA  TÜRK  TARİHİ
ANA  KAYNAKLAR
DESTANLAR

1.Yaratılış Destanı
2.Alper Tunga Destanı
3.Şu Destanı
4.Ergenekon Destanı
5.Oğuz Kağan Destanı
6.Dede korkut Oğuznameleri
7.Hanname
8.Oğuzname

KİTABELER

1.Yenisey Yazıtları
2.Orhun Kitabeleri
3.Turfan-Uygur Metinleri

İSLAM   KAYNAKLARI

1.Belazuri-Fütühu’l-Buldan
2.İbnü’l Asam el-Kufi-Kitabu’t-Fütuh
3.Taberi-Tarihü’l-Ümem ve’l Müluk
4.Bel’ami-Tercüme-i Taberi
5.Mesudi-Müruc’uz Zehep  ve Meadinül Cevahir
6.Miskeveyh-Tecarübü’l-Ümem ve Teakibü’l-Himan
7.İbnü’l Esir-El Kamil Fit Tarih
8.Ebu’l-Ferec Cevzi-Kitabu’l-Muntazam
9.Sıbt İbnü’l-Cevzi-Mir’atü-üz  Zaman Fi Tarihu’l Ayan
10.Türkmani-Düvel-i İslam
11.Kaşgarlı Mahmut-Divan-ı  Lügat-it Türk
12.Yusuf Has Hacip-Kutadgu Bilig
13.Ahmet Yesevi-Divan-ı Hikmet
14.Cahiz-Fezail’ül  Etrak

SEYAHATNAMELER

1.İbn-i Fadlan-Seyahatname(922)
2.Çang-Çung-Garp Ülkelerine Seyahat
3.Pi Karpini- Seyahatname(1245-1246)
4.Rubruck- Seyahatname (1253)
5.Marko Polo- Seyahatname(1271-1293)

TETKİK   ESERLER

1.Lui Mai Tsai-Die Chennesischen Zur Geschichte
2.W.Eberhard-Çin’in Şimal Komşuları
3.Barthold-Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler
4.H.Namık Orkun-Eski Türk Yazıtları
5.M.Ergin-Orhun Abideleri
6.Bahaeddin Ögel-Türk Mitolojisi
7. Bahaeddin Ögel-Türkler’de Devlet anlayışı (13.y.y.a kadar)
8. Bahaeddin Ögel-Türk Kültür Tarihine Giriş
9. Bahaeddin Ögel-Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi
10. Bahaeddin Ögel.-İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi
11. Bahaeddin Ögel-Türk Kültürünün Gelişme Çağları
12. İ.Kafesoğlu-Türk Milli Kültürü
13. İ.Kafesoğlu-Türk-İslam Sentezi
14.F.Sümer-Oğuzlar
15.Z.V.Togan-Umumi Türk Tarihine Giriş
16. Z.V.Togan-Tarihte Usul
17.Lasia Rosany-Tarihte Türklük
18. Lasia Rosany-Dünya Tarihinde Türklük
19.Ligeti- Bilinmeyen İç Asya
20.Türk Dünyası El Kitabı
21.Türk Devletleri Tarihi
22.F.W.K. Müller-Uygurica
23.Osman Turan-Oniki Hayvanlı Türk Takvimi
24.W.Eberhard-Çin Tarihi
25. Barthold-Moğol İstilasına Kadar Türkistan
26.A.N. Kurat-Göktürk Kağanlığı D.T.C.F. Dergisi
27. Barthold-İslam Medeniyeti Tarihi ( Fuad Köprülü)
28.Ahmet Caferoğlu-Eski Uygur Türkçesi Sözlüğü
29. Ahmet Caferoğlu-Türk Dili Tarihi
30. Fuad Köprülü-Türk Edebiyatı Tarihi
31. Fuad Köprülü-Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
32.Minorsky-Hududu’l- Alem
33.Gülçin Çandarlıoğlu-Sarı Uygurlar
34.Hüseyin Solhan-Karluklular

ANADOLU  TÜRK  BEYLİKLERİ

1. İ.H.Uzunçarşılı-Anadolu Beylikleri
2. İ.H.Uzunçarşılı-Osmanlı Devleti Teşkilatına Medhal
3. İ.H.Uzunçarşılı-Osmanlı Tarihi  I.Cilt
4.Gibbons-Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (Terc-Ragıp Hulusi)
5.Enveri-Düsturname (M.H.Yınanç)
6. Fuad Köprülü-Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar
7.Faruk Sümer-Oğuzlar
8. Faruk Sümer-Karakoyunlular
9.Paul Wittek-Menteşe Beyliği
10.Hikmet Akın-Aydınoğulları Beyliği
11.M.H.Yınanç-Akkoyunlular
12.Refet Yınanç-Dulkadirliler
13.Y.Yücel-Kadı Burhaneddin Ahmed ve Devleti
14. Y.Yücel-Candaroğulları  Beyliği
15. Fuad Köprülü-Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu
16.Faruk Sümer-Ramazanoğulları Tarihi
17. Faruk Sümer-14. ve 15.y.y.larda Anadolu Umumi Kültür Tarihine Giriş
18. .M.H.Yınanç-Dulkadiroğulları Tarihi
19.Bahaeddin Yediyıldız-Canikoğulları
20.Osman Turan-Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi
21.Necdet Sakar-Mengücekoğulları Tarihi
22.Erdoğan Merçil-Türk-İslam Devletleri Tarihi
23.Kamuran Gürün-Türk Devletleri Tarihi
24.Mustafa Çetin-Germiyanoğulları Beyliği
25.Türk Dünyası El Kitabı

SELÇUKLU   TARİHİ

1.Mustafa Ali-Künhu’l-Ahbar
2.Ali-Danişmendliler Tarihi
3.Ebu’l Gazi Bahadır-Şecere-i Terakkime
4.Hoca Sadeddin Efendi-Tacü’t-Tevarih
5.Yazıcıoğlu Ali-Selçukname
6. Yazıcıoğlu Ali-Tevarih-i Ali Selçuk
7. Yazıcıoğlu Ali-Tarih-i Ali Selçuk
8.Oğuzname,Saltukname,
9. Belazuri-Fütühu’l-Buldan
10.El Bundari-Zubdetü’n- Nusre ve Nuhbetü’l Usre
11.Ebu’l Fida-Tarih-i Ebu’l Fida
12.İbn-i Asakir-Tarih-i Dımaşk
13.İbn-i Batuta-Seyahatname-i İbn-i Batuta
14.İbn-i Fadlan-Rıhle (Z.V.Togan)
15. İbnü’l Esir-El Kamil Fit Tarih
16.Kalkaşandi-Subhu’l Aşa Fi Sınaati’l İnşa
17.A.L.Müneccimbaşı-Sahaifü’l Ahbar/ Camiü’d –Düvel
18. A.L.Müneccimbaşı-Karahanlılar ve Anadolu Selçukluları
19.Sıbt İbnü’l Cevzi-Mir’atü’z-Zaman fi Tarihü’l Ayan
20.Utbi- Tarih-i Yemini
21.Yakut-Mu’cemul Buldan
22.Vasiliev-Bizans İmparatorluğu Tarihi

İRAN   KAYNAKLARI

1.Kerimüddin Aksarayi-Müsameretü’l –Ahbar  ve Müsayeretü’l –Ahyar
2. Kerimüddin Aksarayi-Selçuklu Devleti Tarihi
3.Beyhaki-Tarih-i Beyhaki
4.Cüzcani-Tabakat-ı Nasıri
5.Gerdizi-Zeynü’l- Ahbar
6.Hamdullah Müstevfi Kazvini-Tarih-i Güzide
7.İbn-i Bibi-Tevarih-i Ali Selçuk
8. İbn-i Bibi-Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi
9.Mücmelü’t –Tevarih Ve’l –Kısas
10.Nizamü’l- Mülk-Siyasetname
11.Reşidüddin-Cami-üt  Tevarih
12.Şükrullah-Behçetü’t  Tevarih
13. İbn-i Bibi-El Avamirü’l Alaiyye
14.A.N. Kurat-Çaka Bey

TETKİK   ESERLER

1.Osman Turan-Türkiye Selçuklularında Toprak Yönetimi
2. Osman Turan-Selçuklular Zamanında Sivas
3. Osman Turan- Selçuklular Zamanında   Türkiye
4. Osman Turan-Selçuklu Kervansarayları
5. Osman Turan- Doğu Anadolu Türk Devletleri Tarihi
6. Osman Turan-Celaleddin Karatay Vakıfları ve Vakfiyeler
7. Osman Turan-Türkiye Selçukluları
8. Osman Turan-I.Kılıçarslan-I.Keyhüsrev-I.Keykavus-I.Keykubad-II.Kılıçarslan-II. Keyhüsrev İ.A.
9.M.H.Yınanç-Çağrı Bey  İ.A.
10. M.H.Yınanç-Anadolu’nun Fethi
11. M.H.Yınanç-Türkiye Tarihi –Selçuklular Devri
12. M.H.Yınanç-Musul Ve El Cezire’de Oğuz Türkleri
13.İ.Kafesoğlu-Malazgird-Kavurd-Selçuklular
14 .İ.Kafesoğlu-Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu
15. İ.Kafesoğlu-Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Dünya Tarihindeki Rolü
16. İ.Kafesoğlu-Anadolu’ya İlk Selçuklu Akını (1015-1021)
17. İ.Kafesoğlu-Anadolu Selçuklu Devleti Hangi Tarihte Kuruldu?
18. İ.Kafesoğlu-Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu imparatorluğu
19. İ.Kafesoğlu-Selçuklu Tarihinin Meseleleri
20.M.A.Köymen-Selçuklu Devri Türk Tarihi
21. M.A.Köymen- Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihi
22. M.A.Köymen-Tuğrul Bey ve Zamanı
23. M.A.Köymen- Büyük Selçuklu imparatorluğu Tarihinde Oğuz İsyanları
24.Ali Sevim-Malazgird Meydan Savaşı
25. Ali Sevim- Yaşar Yücel-Türkiye Tarihi-Fetih- Selçuklu ve Beylikler Dönemi
26.F.Köprülü-Anadolu Selçuklu Tarihinin Yerli Kaynakları
27.Yılmaz Öztuna-Başlangıçtan Zamanımıza Kadar Türkiye Tarihi (Selçuklular ve Anadolu Beylikleri)
28.Süheyl Ünver-Anadolu Selçuklu Devleti Tarihi
29. Süheyl Ünver-Selçuk Tababeti
30.Faruk Sümer-İslam Kaynaklarına Göre Malazgird Savaşı
31.Fuat Köprülü-Türkiye Tarihi
32. Barthold-Orta Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler
33.C.Cahen-Osmanlı Öncesi Anadolu’da Türkler
34.F.Dirimtekin-Malazgird Meydan Muharebesi
34. Faruk Sümer-X.y.y.da Oğuzlar