ATATÜRK KRONOLOJİSİ

1881 – Atatürk’ün doğumu.

­     1899 – Harbiye’ye geçişi.

­     1902 – Erkan-ı Harbiye’ye girişi.

­     1906 – Üç dört arkadaşıyla Şam’da gizli olarak “Vatan ve Hürriyet” adındaki cemiyeti kurması ve aynı yılda Selanik’e geçerek aynı cemiyetin şubesini açması.

­     13 Nisan 1909 – İstibdat taraftarlarının yeni rejime karşı ayaklanmaları, Rumeli’den bunları bastırmak için yola çıkan Hareket Ordusunun Kurmay Yüzbaşılığına deruhte etmesi ve bu ayaklanma da önemli bastırıcı rol oynaması.

­     1911 – Trablusgarb savaşına iştirak etmesi ve oradaki kuvvetlerimizin kurmaylığını üzerine alması. Bu arada rütbesinin binbaşılığa yükseltilmesi.

­     24 Ekim 1912 – Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine İstanbul’a dönmesi ve Bolayır’da toplanmış olan kuvvetlerimizin hareket şubesi müdürlüğüne tayin edilmesi.

­     27 Ekim1913 – Sofya Ataşelikleri görevlerinin uhdesinde toplanması bu arada rütbesinin yarbaylığa yükselmesi.

­     2 Şubat 1915 – Tekirdağ’da kurulması kararlaştırılan yeni bir tümenin komutanlığına tayini. Onun teşkil ettiği ve 19. Tümen adını alan bu tümen Çanakkale savaşlarında parlak başarılar göstermiştir.

­     1 Haziran 1915 – Çanakkale savaşlarında gösterdiği büyük başarılardan dolayı rütbesi albaylığa yükseldi.

­     1 Nisan 1916 – Çanakkale savaşları zaferlerimizle bittiğinden Diyarbakır’daki kolordunun komutanlığına tayin edilmiştir. Oraya giderken de rütbesi generalliğe yükseltildi.

­     6-7 Ağustos 1916 – Rusların Diyarbakır istikametindeki taarruzlarını kırarak Bitlis ve Muş’u düşman işgalinden kurtardı. Bu başarısı üzerine 2. Ordu komutanlığına atandı.

­     31 Ekim 1918 – Mondros Mütarekesini müteakip Yıldırım Orduları Grubu Başkomutanlığını devir alması.

­     16 Mayıs 1919 – Acı mütareke günlerinin bir kısmını çok üzgün olarak geçirdiği İstanbul’dan 3. Ordu Müfettişliği göreviyle Bandırma vapuruyla geçti.

­     19 Mayıs 1919 – Kurtuluş Savaşının başlangıç noktası olan Samsun’a çıkmaları.

­     21 Mayıs 1919 – Erzurum’daki 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa ile temas etmesi.

­     21 Haziran 1919 – Yurdun bağımsızlığını kurmak için Türk Milletini kendisiyle birlikte çalışmaya davet eden tarihi beyannameyi yayınlaması.

­     8-9 Temmuz 1919 – Erzurum’dan askeri görev ve askerlik mesleğinden istifa ettiğini İstanbul Hükümetine bildirmesi.

­     23 Temmuz 1919 – Başkanlığını yaptığı Erzurum Kongresi’nde millet iradesine dayanan bir millet meclisiyle kuvvetini, gene millet, iradesiyle oluşan bir hükümetin kurulması lüzumunu ilk hedef olarak ilan etmesi.

­     4 Eylül 1919 – Sivas Kongresinde yurdun muhtelif bölgelerinde kurulmuş olan müdafaa cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştirip bütün millet kuvvetlerini bir elde idare etmek imkanını sağlaması.

­     11 Eylül 1919 – Çalışmalarını bitiren Sivas Kongresi delegeleri tarafından seçilen Temsil Heyeti Başkanlığına getirilmesi.

­     15 Eylül 1919 – Bu tarihten itibaren Temsil Heyeti, Türk Milletinin yetkili makamı olarak ilan edildi.

­     7 Aralık 1920 – Temsil Heyeti ile birlikte Ankara’ya yerleşmesi ve bu şehri milli harekatın merkezi yapması.

­     23 Nisan 1920 – Ankara’da Büyük Millet Meclisi’nin törenle açılması ve bu meclise başkan seçilmesi.

­     20 Ocak 1920 – “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” idare usulü halkın mukadderatını bilfiil elinde tutulması esasına dayanır, kayıtlarını taşıyan ilk demokratik Anayasayı Meclise kabul ettirmesi.

­     5 Ağustos 1921 – İlerleyen Yunan Taarruzu karşısında T. B. M. Meclisi’nin O’na Başkumandanlık görevini verdi.

­     19 Eylül 1921 – Sakarya Zaferi’nden altı gün sonra T. B. M. Meclisi’nin çıkardığı bir kanunla Mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verildi.

­     27-28 Eylül 1922 – Gecesi Büyük Taarruz Savaşı’nın planlarını hazırladı.

­     26 Ağustos 1922 – Cumartesi sabahı Kocatepe’den büyük taarruz emrini verdi.

­     30 Ağustos 1922 – Dumlupınar’da ateş hatları arasında idare ettiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi’ni kazandı.

­     1 Eylül 1922 – Muzaffer Türk Orduları “İLK HEDEFİNİZ AKDENİZDİR. İLERİ!” emrini verdi.

­     10 Eylül 1922 – Halkın çılgınca alkışları arasında İzmir’e girdi.

­     2 Ekim 1922 – Ankara’ya dönüşlerinde eşsiz merasimle karşılanmışlardır.

­     1 Kasım 1922 – Saltanatın kaldırılmasını temin eden Kanunu Meclis karşısında müdafaa kabul ettirmiştir.

­     13 Ekim 1923 – 20:30’da CUMHURİYET ilan edilmiş ve Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

­     3 Mart 1924 – Cumhuriyet rejiminin Türkiye’de kökleşip yerleşmesi için şart olan hilafetin kaldırılmasını sağlamıştır. Aynı yıl içerisinde medreseleri kapattırarak milli eğitim alanındaki birliği sağlama yolunu açmıştı. Gene bu suretle laik ve modern esaslara göre eğitim ve öğretim yapan müesseselerin kurulmasına zemin hazırlamıştır.

­     1 Mayıs 1924 – Orta Çağın dini hukuk geleneklerine göre çalışan Şer’iye Mahkemeleri’ni kaldırdı.

­     26 Ağustos 1924 – Milli sermayeyi çoğaltmak, özel teşebbüsleri teşvik ederek kurmak ve Türk bankacılığını geliştirmek amacıyla İş Bankasını kurdu.

­     5 Mayıs 1925 – Memlekette modern çiftçiliği geliştirmek maksadıyla yapılacak teşebbüslere bir örnek olmak üzere kendi parasıyla bir Orman Çiftliği kurdurttu.

­     1925 – Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla ilgili kanun kabul edilerek batıl inanç ve taassup yatakları ortadan kaldırıldı.

­     25 Aralık 1925 – Medeni kıyafeti getirdi.

­     26 Aralık 1925 – Miladi takvim ve modern saat ölçüsünü değiştiren kanun kabul edildi.

­     17 Şubat 1926 – Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesiyle Türk milleti ümmet devrinden çağdaş medeniyete geçirildi.

­     1 Kasım 1928 – Çıkarılan bir kanunla Türk Milletinin kolayca okuyup yazmasını temin edecek olan yeni Türk alfabesi kabul edildi

­     12 Temmuz 1932 – Yüzyıllardan beri ihmal edilmiş olan Türk Dil’ni geliştirmek ve bu gelişmeyi kolaylaştırmak için lüzumlu gördüğü Türk Dil Kurumunu meydana getirdi

­     1934 – Yılının kasım ayında Türk kadınına siyasi hakları tanıyan yasa çıkarıldı.

­     24 Kasım 1934 – Hayatı boyunca Türk Milletine yaptığı eşsiz hizmetler göz önüne alınarak her Türk vatandaşının bir soyadı aldığı sırada T. B. M. M. O’na ATATÜRK soyadını verdi.

­     1934 – Avrupa’da baş gösteren siyasi buhran karşısında Balkan Antantının kurulmasında en önemli rolü oynadı.

­     1936 – Montrö Antlaşması ile boğazların tahkiminin sağlanmasını temin etti.

­     1936 – Sadabat Paktı’yla memleketimiz için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasında nazım rol oynadı.

­     4 Temmuz 1938 – Türkiye’nin ayrılmaz bir parçası olan Hatay’ın bağımsız bir Türk Devleti olmasını sağlamıştı ki, bu vatan parçası ölümlerinden sonra Anavatan’a katılmak imkanını bu sayede buldu.

­     1938 – Yurt içinde her zaman yaptığı inceleme gezilerinin birinde hastalanmış, bu rahatsızlığı Mayıs ayına kadar sürmüştü.

­     5 Eylül 1938 – Saraya gizlice çağırttığı bir notere vasiyetnamesini yazıp vermişti.

­     16 Ekim 1938 – Gittikçe ağırlaşan hastalığı karşısında günlük raporlar neşredilmesine başlanmıştı.

­     8 Kasım 1938 – Günü durumu çok ağırlaşmış ve neşredilen rapor üzerine bütün yurdu ağır bir acı kaplamıştı.

­     10 Kasım 1938 – Günü nihayet korkunç sonuç bütün acılığıyla gerçekleşmiş, Atatürk perşembe sabahı saat 9. 05’te hayata gözlerini yummuştu.