SEYYİD İBRAHİM BİLAL HAZRETLERİ

Hazreti Hüseyin’in torunudur. İstanbul M.S. 675’te Ömer İbn-i Abdülaziz tarafından kuşatıldığında Seyyid Bilal Hazretleri bu kuşatmadaki gazilere yardım etmek amacıyla Orta Asya’dan gönüllü olarak Türk…

BiZLERE YABANCI İSTANBUL

İstanbul bu tarihte bir mahşer yerini andırıyordu. İngiliz, Fransız, İtalyan, Yunan, Japon, Amerikan ordularından subaylar, neferler ve dünyanın her ulusundan ve dininden insanlar şehri doldurmuştu.…

RAHMİ APAK:YETMİŞLİK BİR SUBAYIN HATIRALARI

Selanik Milletvekili Rum Boşo Efendi,Osmanlı Meclisinde Mahmut Şevket Paşa’ya “Sen benim Osmanlılığımdan şüphe mi ediyorsun?Ben Osmanlı Bankası’ndan daha kuvvetli Osmanlıyım” diye bağırarak alay etmiştir. BIYIKLAR…

OSMAN GAZİ’NİN VASİYETİ

Oğul! Açık sözlü ol. Her sözünü üstüne alma. Gördün söyleme, bildin bilme. Üç kişiye acı; Cahiller arasındaki alime, Zenginken fakir düşene Hatırlı iken itibarını kaybedene.…

TÜRK DENİZCİLİĞİMİZİN GELİŞİMİ

Türk  denizciliğimiz  ve   gemilerimizin  geçmişi  ile  savaş  denizciliğimizin   geçmişi  ortaktır. Hem  savaş  bahriyesinin   hem  de  ticari  bahriyenin  gemileri  aynı  tezgahta  (Tersane-i  Amire’de)  yapılmaya  başlanmış  olmakla …

EYÜPTE BİR PADİŞAH TÜRBESİ İLBER ORTAYLI

İkinci Meşrutiyet, en tecrübeli devlet adamlarıyla en yeteneksiz ve bihaber adamların bir masa etrafında çalıştığı değil, çatıştığı devirdir.Devrin sadrazamlarından Hakkı Paşa idare hukuku profesörüdür. 3…

EDİRNE MÜDAFİİ MEHMET ŞÜKRÜ PAŞA (1857–1916)

Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında birçok mühim kumandanlıklarda bulunmuş ve 1912–1913 Balkan Harbi’nde “Edirne Müdafaası” ile şöhret kazanmıştır. Erzurumlu Ayabakan ailesinden Kolağası (Kıdemli Yüzbaşı) Mustafa ile…

SOKULLU’NUN ŞAHSİYETİ

Türk Osmanlı tarihinin en ünlü vezirlerinden Sokullu Mehmet Paşa, bîr Boşnak devşirmesi olarak Saray’a alındı. Burada Öğrenim ve eğitim gördü. Birçok Saray hizmetlerinde bulunduktan sonra,…

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI’NDA SANSÜR

Gizlenmesi zaruri görülen işler ve askeri hareketlerin gazetelerde neşrini yasaklayan Şuray-ı Devlet kararı koyu bir sansüre yol açmış, harbin idaresi gibi, harp haberlerinin de tek…

RUMELİ HİSARI

Eski ananeye uyularak, hisarın yapılmasında ileri gelenlerden de faydalanıldığı ve bunların masrafa katıldıkları gibi muayyen kale ve beden kısımlarının yapılmasına nezaret ettikleri anlaşılmaktadır.Bununla beraber bu…

PANSLAVİZM Yazan : Prof. Dr. AKDES NİMET KURAT

Panslavizm; sözü bilhassa 1870’lerden itibaren Batı Avrupa siyasi mahfillerinde sık sık rastlanan bir tabirdir. Bununla Rusya’nın önderliği altında bütün Slav kavimlerinin siyasi tesanüdünü sağlamağa matuf…

DÜNYADA İLK ÇEVRE NİZAMNAMESİ

Başbakanlık Osmanlı arşivinde şimdiye kadar tasnif edilebilen belgeler arasında çevre ile ilgili pek çok uygulama vardır.Böylece hiçbir milletin geçmişinde olmayan bir çevre bilincine sahip olduğumuzu…

PRUSYA KRALININ MÜNECCİMLERİ

Üçüncü Mustafa, her ne kadar, Osmanlı imparatorluğunun daimî mağlûbiyet ve çöküşünün sebeplerini nizamı bozulan yeniçeri ordusunda görür ve onu ıslah etmenin mümkün olmadığını oğlu Selim’e…

MİTHAT PAŞA

HAYATININ HAZİN VE ÇALKANTILI GEÇEN SON SENELERİNİN HİKAYESİ… Rusçuklu mutlu bir ailenin 1822 yılında İstanbul’da nur topu gibi bir oğlu ağlayarak dünyaya geldi. Babası Hacı…

İNGİLİZ CASUSU:LAWRENCE

Thomas Edvard Lawrence 1888 de doğmuştur. Zengin bir aileye mensuptur. Oxford Üniversitesi’nde Arkeoloji tahsil etmiştir. Arabistan, Suriye, Mısır ve Filistin’de etütler yapmış; bir Arap kadar…

ER MEYDANI:KIRKPINAR

Yıl  1361.Orhan  Gazi  Rumeli’yi  fethetmek  için   öncü  birlikleri  harekete  geçirir.Süleyman  Paşa’nın  kumandasında  40  savaşçıdan  oluşan   öncü  birlik  önce  Domuzhisarı’na   doğru  yürür. Salla  karşı  kıyıya  geçip …

KARPOSTALDEKİ ORDU

Ordudaki ilk fotoğraf eğitimi Mühendishane-i Berr-i Hümayun’da verildi.1805 yılında Büyük Britanya’dan karmakarışık bir makine getirildi.resim derslerine fotoğraf dersleri eklendi.Daha sonra kara ve deniz ordusunda da…

GÜZEL AMA BİR KUSURU VAR

Yıldırım  Bayezid’in   içki  içmesi  devrin   alimleri  arasında hoş  karşılanmıyordu.Bursa’da  Yeşil  Camii  yaptıran  Yıldırım,  yanına  gelen  Emir  Sultan’a:     “Camiyi  nasıl  buldunuz,  hocam?”  dedi.Fırsatı  kaçırmak  istemeyen …

FATİH VE İLTİFAT

İstanbul’a  çağırılan  Gentile  Bellini, 10  ay  kadar  kaldığı  bu  şehirde  Sultanla  öylesine  samimileşmişti  ki,  ara  sıra  onunla  beraber   gezmeye  çıkar  ve   İstanbul  sokaklarını   beraberce  arşınlarlardı.…

ELLERİM KİRLENİR

Mehmet  Akif,  Neyzen Tevfik’in han  odasında   yemeğe  davetlidir.Yemekten  sonra  ellerini  yıkayacak,  fakat  Neyzen’in  getirdiği   havluya  mendilini  tercih  edecek  ve havlu  ile  kurulaması  için  ısrar  eden …

BENİ BİR GÜN EVVEL ÖLDÜRT

Yavuz  Sultan  Selim  şedit  bir  padişahtı.Bu  yüzdendir  ki, “Dilerim Allah’tan  Yavuz’a   vezir  olasın”  sözü  bu  asırda  bir  beddua  idi.Yavuz  işbilir  kimseleri  sevmezse  bile  takdir  ederdi.Sadrazam  Piri  paşa, …

ALDIĞIMIZ FİYATA

Keçecizade  Fuat   Paşa,   Sultan  Abdülaziz’le  birlikte   Paris’te  bulunduğu  sırada   III.Napolyon   ihda  eylediği   Lejyon Donör   nişanını   padişahın  göğsüne  takmak  üzere   yemek  salonuna  gitmişti.Bu  işte  epeyce  gecikmesi …

YAKLAŞAN TEHLİKE VE ACI SON

Tarihi  kaynaklara  göre Timur,  Yıldırım  ile   savaşmak  istemiyordu.Nitekim  Yıldırım’dan  gelen   bir  elçiye  Timur  şöyle  diyordu: -“Biz  kışı  Karabağ’da  geçireceğiz.İlkbaharda  ordumuzla   Osmanlı  sınırına   geleceğiz.Hükümdarınız  isteklerimizi  …

YUNAN MEZALİMİ

Tarihçi  George Finlay,  1864’te yayınlanan  Yunan  Ayaklanmasının  Tarihi (History  of Grek  Revolution)   adlı  kitabında   şöyle  yazıyor:”1821  Nisanında  20.000  kişi   toplamına  yakın   bir  Müslüman  nüfus   Yunanistan’da …

SOYKIRIM

Soykırım, (Jenosid/ Genoside)  kavramının  kökleri Yunanca’daki  Genos (Irk,  aşiret, klan)  ve Latince’deki cide (kırım,  öldürme,  yok etme)  kelimlerinin  birleşmesinden  meydan  gelmektedir. Soykırım, Birleşmiş  Milletler  1948 …

KIRIM TATARLARININ GÖÇÜ

Kırım Tatarları,  bölgeye 1000 ile 1300 yılları arasında çeşitli fetih dalgalarıyla gelmiş Türk kökenli budunların soyundan inme sayılır. Kırımlılar, aslında geniş ölçüde kendi öz Hanlarına…

KABARDA BALKARLAR’IN SÜRGÜNÜ

SSCB’nin askeri olarak en güçlü olduğu, milyonlarca nüfusun yaşadığı, yüz binlerce kilometrekarelik Batı Rusya’yı (Ukrayna ve Beyaz Rusya dahil) üç dört ay gibi kısa bir…

BÜYÜK SELÇUKLULAR

Büyük Selçuk Devleti’ni kuranlar Oğuzların Kınık boyudur. Oğuzlar 9.yüzyıl sonlarından itibaren Siri derya boyları ve Aral gölü çevresinde bir arada yaşadılar Bu sırada Oğuzların yöneticileri…

ANADOLU’YA SELÇUKLU AKINLARI GİRİŞ

XI-XIII. yüzyıllarda Orta-Doğu’da Büyük Selçuklu ve Bizans İmparatorlukları ile Abbasi ve Fatımi Halifelikleri, Büveyhoğulları, Türkiye Selçuklu, Eyyubi ve nihayet Memlüklü Devletleri bulunmakta idi .Bu büyük…

HASAN SABBAH

Gelecekte İsmaililiğin en tanınmış ismi haline gelecek, bu mezhebin içinde kendi ekolünü kurarak, terör hareketleriyle dünyaya dehşet saçacak olan Hasan Sabbah, İran’da İsmailililer’in önde gelen…

MEZDEKLİK

437 yılında İran’da ortaya çıkmıştı.İkiliğe dayanan bir mezhep olan Mezdek, insanların her yönüyle eşit yaşamalarını öngörüyordu.her şey toplumun ortak malıydı. Şehristani’nin Milel ve Nihal adlı…

ZİYA PAŞA VE DİN EĞİTİMİ

İbni Haldun, 14. yüzyılda, ‘Çocukları Allah’ın kitabına başlatıp, anlamadıkları şeyleri okuttururlar ve önemli konuların öğretilmesinin gerektiği yaşlarda vakitlerini bu işe harcatırlar‘ diye yazmıştı. Ziya Paşa, 1829…

ZAFERLERİN SIRRINI KEŞFEDEN RAHİP!

Kanuni Sultan Süleyman Han Belgrad seferine çıkmıştı. Kaleye iki günlük mesafede son defa mola verdiler. Askerler, çevredeki çeşmelerden istifade edip abdest tazelemeye, su ihtiyaçlarını gidermeye…

YUNAN İSYANI SIRASINDA TÜRKLERE YAPILAN KATLİAMLAR

19. yüzyılda, yeni ulusçuluk nedeniyle Müslümanların uğradığı kayıpların öyküsü, 1821 Yunan ayaklanmasıyla başlar. Daha önce Sırplar da ayaklanmışlardı, ama onların, başlangıçta [sadece] Sırbistan’da konuşlandırılmış yeniçerilerin…

HUN TÜRKLERİ’NDE VATAN ANLAYIŞI

Mete’nin  tahta  çıktığı  sırada Tunghular,   en  güçlü   çağlarında   bulunuyorlardı.Mete’nin  babasını  öldürüp,  tahta  çıktığını  öğrenince   bir  elçi  gönderip,  Mete’nin  babası  Tuman  Han’ın   yorulmadan 1000  mil  koşan …

ULEMANIN ATININ AYAĞINDAN SIÇRAYAN ÇAMUR

Mısır’ın  fethinden  sonra  da   uzun  zaman  orada  kalmak,  askerler  gibi işin   başındakilere  de   usanç  vermişti.Kimse  cesaret  edemediği  için  Padişahı  artık İstanbul’a  dönmeye  kandırmasının Anadolu  Kadıaskeri…

TREN RAYLARI

Adamın  biri  yolda  giderken  karşısına  ak  sakallı  bir  dede  çıkmış.Adam  ihtiyarı  görünce  durmuş   ve  yoksa  bu  adam  o  tabir  edilen  erenlerden  biri  mi  diye  düşünürken …

TEVFİK FİKRET VE DELİLİK

Tevfik Fikret Mazhar Osman’la sohbet etmektedir. Tevfik Fikret: — Hırçınım, asabiyim, sinirliler grubundanım; bende de hastalık var mı? Mazhar Osman: — Sizde “iffeti maraziye” var.…

SİZ İÇERİDEN, BİZ DIŞARIDAN YIKMAYA ÇALIŞIYORUZ!

Sultan   Abdülaziz,  Paris’te  açılan 1866-1867  sergisi  münasebetiyle   yaptığı  seyahatte  Keçeci-zade Fuat  Paşa’yı   refakatine  almıştı.Bu  seyahat  sırasında Compte  de Montauban  de Palitan   Üçüncü   Napolyon’un  başvekili  idi.Üzerinde …

ŞEYTANA TEŞEKKÜRNAME YAZACAĞIM

Ali  Emiri Efendi  ölüm  döşeğinde  yatarken,  bir  gün  İbnülemin  Mahmut  Kemal  Bey’i  davet  eder.Alışılmışın  dışında,  yüzü,  gözü,  üstü  başı  temiz  olan  Ali  Emiri  Efendi  bir …

SEN BİR TÜRK’SÜN

Bir  kilisenin   güneşlik tabir  edilen   küçük  pencerelerinden   kiliseye   yol  bulan   bir  garip  kuş tavana  yakın   duran  büyükçe  bir  “haç”ın   tepesine   tebelleş  olur.     Malum  fonksiyonunu …

RUS NE DEMEKTİR?

Deli  Petro, Avrupa  seyahatlarından  birinde   bulunduğu  sırada  şöyle  bir  soru  ile   karşılaşmış ve hemen  şöyle  bir  cevap  vermiş;     -En  sadık  köle  demektir.     Karşısındaki  hayretler …

NEDİM’İN EN ÇOK SEVDİĞİ MİLLET

Nevşehirli  Damat  İbrahim  Paşa’nın  huzurunda  bir  gün çeşitli milletlerin   özelliklerinden   söz  ediliyormuş.Bir  çok  görüşler  öne  sürülmüş;  yalnız  şair  Nedim hiç  bir  şey  söylemiyor,  dinlediklerinden  dolayı …

METE’NİN TÜMEN KOMUTANLIĞI

Mete,  tümen   komutanı  olduktan  sonra,  ıslık  çalan  bir  ok  icat  etti.Askerlerini (işaret  oku  olarak) bununla   eğitmeye  başladı.Askerlerine,   ıslık  çalan  okunu   nereye  atarsa,  onların  da  oklarını …

KUKLA

Bütün bir devlet iktidarını teslim alıp da, hükümeti eski devir adamlarına bırakan başka bir devrin partisi tarihte görülmüş müdür, bilmiyorum, İttihat ve Terakki, Büyük Harbin…

KORKUSUZ JAN’A MEKTUP

Haçlı  orduları  Niğbolu’da  büyük  bir  hezimete   uğramıştı.Esirler  arasında Avrupa’nın  asil  ailelerinden   gençler  olduğu  gibi,  Fransızlar’dan  Kont de Never (Korkusuz  Jan)  da  bulunuyordu.Yıldırım  Bayezit,  Korkusuz  jan’ı…

BAYRAK HASRETİ MUHİDDİN NALBANTOĞLU

Türkiye, İngiltere, Fransa ve Sardunya krallıkları ile Rusya orasında 1854–1856 Kırım Savaşı sırasında, Kırım kalesi müttefiklerin eline geçmiştir, Teslim olan kaleye tabiatıyla baş muharip olan…

KADAYIF

Üsküdar  Mevlevihanesi son  şeyhi Ahmet  Remzi  Akyürek Dede’nin  kardeşi Mehmet  Şemseddin  Efendi  son  derece  nüktedan  ve hazırcevap  imiş.Bulunduğu  mecliste,  söz, eski  harflerle,  kadayıfın  nasıl daha …

HAYDİ ÇIK ORADAN

Sultan  Murat   devrinde   ayyaş  Bekri  Mustafa,  meyhaneden  zilzurna sarhoş  çıkmıştı.Devriyeler  peşine  takılıp kendisini  kovalamaya  başladılar.Kurtulamayacağını  anlayan ayyaş  Bekri  Mustafa,  kendini  kaldırıp  havuza  attı.Devriyeler  havuzun  kenarına  …

GÜZEL BİR PAZARLIK

Sultan  Abdülhamit  Han’ın  hanımı  Müşfika  Kadın  Efendi’nin   gençliğindeki  o  parlak  güzelliği,  yaşını  başını  aldığı   zamanlara  kadar   devam  etmişti.Bir  gün  aynanın  karşısında   saçlarını  düzeltirken birden  bire …

FRANSIZ OKULLARI

Fransa’dan gelen çeşitli Katolik tarikatlarının, başlangı¬cından itibaren 1910 yılına kadar açtıkları okulların bir listesi 1583 Saint-Benoit Fransız Okulu. 1629 Saint-Georges Fransız Okulu. 1629 Beyoğlu Saint-Louis…

EDREMİT-CUNDA ADASI RUM OKULU’NUN DERS PROGRAMI

Edremit’e  bağlı  Cunda (Ali Bey)  adasının  belediye  Başkanı   adadaki Rum  Okulu  idarecilerinin   şüphe  çeken  tutumlarını   gizlice  takip  etmek  gereğini  duymuş  ve çok  önemli  belgeler  ele …

GEYİK AVI

Ben de  gittim bir  geyiğin avına Geyik çekti beni  kendi dağına Tövbeler tövbesi geyik avına Siz gidin kardaşlar kaldım kayada Siz gidin kardaşlar kaldım burada…

DEVRENT DERESİ

Türkümüzün hikayesi Buldan’ın ”Devrent Deresi” denilen mahallinde vuku bulmuştur.Cumhuriyet Türkiye’sinin 1933 yılları…Otomobil, tren yok.Alaşehir tarafından gelip  Denizli  taraflarına geçecek  kervanların , yolcuların  uğrak yeriydi Devrent Deresi.Mutlaka…

MESLEKLERİN PİRLERİ

Tüccarların  Piri Hz. Muhammet Seyyahların  Piri Hz.İsa Çobanların  Piri Hz.Musa Börekçilerin  Piri Varaka Hurdacıların  Piri Avn İbn İmkan Dellalların  Piri Tayfur-i Mekki Dökmecilerin   Piri Ubeydullah …

OSMANLILAR DEVRİNDE ASTRONOMİ Ramazan ŞEŞEN

Osmanlılardaki astronomi, İslam dünyasında daha önce var olan astronominin devamıdır. İlmî anlamda, İslam astronomi tarihi Abbâsiler’in başlarında 800 yılına doğru Sanskritçe’den tercüme edilen Sindhanta, Yunanca’dan…

KADI-ZADE-İ RUMİ

Türk matematikçisi ve astronomudur (1337-1412)  Bursa’da tahsilini bitirdikten sonra, kız kardeşinden başka hiç kimseye haber vermeden Horasan’a ve oradan Türkistan’a giderek bilgisini genişletmeye çalışmıştır. Şakaik…

HAZARFEN AHMET ÇELEBİ

Osmanlı Devleti zamanında yetişen ve dünyada ilk olarak uçmayı başaran Türk bilginidir. Ne zaman ve nerede doğduğu bilinmeyen Ahmet Çelebi’nin hayatı hakkında malûmat yok denecek…

icatlar

İCATLAR MUCİTLER AKÜ PLANTE VİNÇ ROMALI  VİTRUVİS MATKAP G. SOMMEİLLER ARŞİMET  BURGUSU ARŞİMED ROBOT E.  SPERRY RADYOAKTİVİTE A. BECOQUEREL RADYUM CURİER’LER AMPUL EDİSON ASANSÖR E.…

HACI ARİF BEY

Türk Musikisi’nin büyük bestekârı Mehmet Arif Bey, 1831’de İstanbul’da Eyüpsultan’da doğdu. Daha ilkokulda iken, sesinin güzelliği ve musiki istidadiyle çevresinde ün kazandı. Aynı mahallede oturan…

BENİ DE YAPTIĞIM KATLİAM İLE ANACAKLAR

Timur,  Anadolu’yu  yakıp  yıktıktan  sonra Karabağ’a  geri  döndü.Çin  Seferi’ne  çıkmadan  evvel   bir  gün  yakınlarından  biri  kendisine:     “-Benim devletli   hanım,  dedi.Yeryüzünde  sizinle   boy ölçüşecek  kimse …

ENVER PAŞA’NIN EBEDİYETE YOLCULUĞU

Şimdi  4 Ağustos 1922 tarihindeyiz.Kurban Bayramının birinci günüdür…Enver Paşa, maiyetinde kalanların, evin önünde toplanmasını ve onların bayramını kutlayacağını söyler.Toplanılır.Kalan askerlerine dualarını, tebriklerini bildirecek ve kendilerine…

ENVER PAŞA’NIN KARAKTERİ

Onu yakından tanıyan herkesin üzerinde birleştiği nokta Enver’in bir insan olarak mükemmel ahlaki değerlere sahip olduğudur. Bir gün bile hiddetlendiğini, ağzından çirkin ve kaba bir…

OSMANLI PADİŞAHLARININ EŞLERİ

I. OSMAN 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’in kızı ve Orhan Gazi’nin Annesi 2- Rabi’a Bala Hatun; Şeyh Edebalı’nın kızı ve Şehzade…

ERTUĞRUL FIRKATEYNİ

Ertuğrul,  1863  yıllında,  Sultan  Abdülaziz  döneminde Kasımpaşa  tersanelerinde  yapılmış,makine  ve  buhar  kazanları  ise teknik  imkansızlıklar  nedeniyle İngiltere’de  monte  edilmiştir.1865  yılında  İngiltere’den  geldikten  sonra Sulatanın  görmesi …

HAREM

Harem, Arapça “yasak” anlamındadır. Mahrem bundan türer; çoğumuzun avami bîr yanlış olarak düşündüğümüz “selamlık” karşıtı “haremlik” sözü de bu anlamda doğrudur; hatta Yemen gibi ülkelerde…

HAYDARPAŞA GARI

Haydarpaşa Garı, İstanbul’un Anadolu yakasında, ismini garın bulunduğu Haydarpaşa semtinden alan demiryolu terminalidir.Semt ise ismini buraya kışla yaptıran III. Selim’in vezirlerinden Haydar Paşa’dan almaktadır. Anadolu’ya…

HİCAZ DEMİRYOLU Doç. Dr. Said Öztürk

Osmanlı Devleti, modern teknolojinin ülkeye adaptasyonu konusunda oldukça duyarlı davranmıştır. Mesela, telgraf gibi iletişim teknolojisinin, batıda kullanılmaya başlanmasından kısa bir süre sonra Osmanlı ülkesine intikal…

RUSYA’DAKİ TÜRK ESİRLERİ VE JAPON DOSTLUĞU

Rusya’daki  esirlerimiz   çok  kötü  ve  uzun  bir  esaret  dönemi  geçirmişlerdir.Kaçanların  ve  vefat  edenlerin  dışında  20.000’den  fazla   Türk  esir  yurda   dönmüştür.Bunlar,  1920  yılına  kadar   dönenlerdir.Daha  sonra  …

dagilma

Sıra Adı Tarih Miladî Saltanat Süresi 26 III. Mustafa 30.10.1757-21.1.1774 17 yıl 1- Koca Ragıb Mehmed Paşa 11.1.1757-7.4.1763 6 yıl 2- Tevkî’î Hamza Hâmîd Paşa…

II.ABDÜLHAMİT VE DONANMA

Denizcilikte kıpırdanışın başladığı dönem Sultan Aziz dönemidir. Bu dönemde kurulan ve dünyanın sayılı donanmalarından birisi olduğu söylenen Osmanlı Donanması, hangi hedefe yöneldiği belli olmayan bir…

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINA GENEL BAKIŞ

Birinci Dünya Savaşı, Avrupa’da dört merkezi devlete karşı, Avrupa ve diğer kıt’alarda bulunan yirmibeş devletin giriştiği, o tarihe kadar görülmemiş ilk büyük savaştır. Birinci Dünya…

ŞEYH EDEBALİ’DEN OSMAN GAZİ’YE

Ey oğul!Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücengenlik  bize, gönül almak sana.Suçlamak bize, katlanmak sana..Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana..Kötü söz, som ağız, haksız…

ENDÜLÜS’TEN II.BAYEZİD’E MEKTUP

Kutsal, sonsuz ve sürekli yinelenen selamımı, halifelerin en iyisinin yüce şahsına yöneltirim.Selam, kâfirlere zillet elbisesini giydiren şerefli, yüce kişiye olsun! Topraklarının merkezi  İstanbul olan Mevlâya…