YÜZELLİLİKLER

YÜZELLİLİKLER

HEYET-İ CELİLE-İ VEKİLENİN 10.9.340 TARİHLİ VE 880 NUMARALI KARARNAMESİNİN SURETİDİR:

Affı umumi kanununa merbut olup Türkiye'de ikametden men edilen Yüzeli  kişilik listede esamisi muharrer eşhasın emval-i menkule ve gayrımenkulelerinin hükümete intikali veya tasfiye edilmesi hakkında bir sarahat mevcut olmamasına ve Lozan muahedesine merbut affı umumi beyannamesine ait protokolda her nekadar dokuz ay müddetle ashabı tarafından emval-i mezkurenin tasfiye olunacağı ve mehil-i mezkurun ınkızasından sonra esmanı tamamiyle ashabına tevdi edilmek üzere hükümetçe tasfiye edilebileceği muharrer ise de işbu muamelenin icrası hükümetçe mukaddema karar verilmesiyle meşrut bulunmasına ve henüz bir karar verilmemiş olmasına binaen emval-i mezkureye müdahele olunması kanunen gayrı caiz olacağından mavzuubahs eşhasın emvalini tasfiye etmeleri için tarih-i ilandan İtibaren dokuz ay mehil itası ve bu müddetin mürurunda hükümetçe tasfiye hususunun tahtı karara alınmasını mutazammın Maliye vekalet-i celilesinin 31 Ağustos 340 tarih ve Hukuk Müşavirliği 2346/1347 numaralı tezkeresiyle vaki teklifi heyet-i vekilenin 10.9.340 tarihli içtimaında bittezekkür kabul edilmiştir.

 

YÜZELLİ    KİŞİLİK    LİSTE  KARARNAME SURETİ

 

Lozan muahedenamesine merbut affı umumi protokolunda aftan istisna edilen yüzelli kişiden yüzkırkdokuz kişinin ismi ve hüviyetlerini mübeyyin defteri havi ve heyet-i vekilece tasdik talebini mutazammın Dahiliye vekalet-i celilesinin 23 Nisan 340 tarih ve 13304/1791 numaralı tezkeresi üzerine defterde mevcut yüzkırdokuz şahsa ilaveten Köylü gazetesi sahibi Refet'in ithaliyle defterin tasdiki heyet-i vekilenin 1.6.340 tarihli içtimaında karargir oldu.

 

Müdafaa-i Milliye vekili Kazım

Başvekil ve Hariciye vekili İsmet  Türkiye Reisicumhuru Gazi Mustafa Kemal

 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik

Ticaret vekili Hasan Hüsnü

Ziraat Vekalet vekili Hasan Hüsnü

Dahiliye vekili Recep

Nafia vekili Süleyman Sırrı

Adliye vekili Mustafa Necati

Maarif vekili Vasıf

Sıhhiye ve Muavenat-ı İçtimaiye vekili Doktor Refik

Mübadele İmar ve İskan vekili Mahmut Celal

 

VAHİDETTİN 'İN   MAİYETİ

 

1.   Yaver-İ Has Kiraz Hamdi

2.   Hademe-İ Hassa Kumandanı Zeki

3.   Hazine-İ Hassa Müfettişlerinden Kayserili Şaban Ağa

4.   Tütüncübaşı Şükrü

5.   Serkarin Yaver

6.   Yaverandan Erkan-I Harp Miralayı Tahir

7.   Seryaver Avni

8.   Esbak Hazine-İ Hassa Müdürü Ve Defter-i  Hakani Emini Refik

 

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN VE KUVAY-I İNZİBATİYE'YE DAHİL KABİNE AZALARINDAN

 

9.        Esbak şeyhülislam Mustafa Sabri

10.   Adliye nazır-ı esbakı Ali Rüşdü

11.   Ziraat ve Ticaret nazır-ı esbakı Cemal

12.   Bahriye nazır-ı esbakı Cakacı Hamdi

13.   Maarif nazır-ı esbakı Rumbeyoğlu Fahrettin

14.   Esbak Ziraat ve Ticaret nazırı Kızılhançerci Remzi

 

SEVR MUAHEDESİNİ İMZALAYAN HEYET-İ MURAHHASA

 

15.   Maarif Nazır-ı Esbakı Hadi

16.   Ayan'dan Şura-yı Devlet Reis-i Esbakı Rıza Tevfik

17.   Bern Sefir-i Esbakı Reşat Halis

 

KUVAY-I   İNZİBATİYE'YE DAHİL OLANLAR

 

18.   Kuvay-ı İnzibatiye başkumandanı Süleyman Şefik

19.   Yaveri süvari yüzbaşısı Bulgar namıyla maruf Tahsin

20.   Kuvay-ı İnzibatiye Erkan-ı harbiye reisi miralay Ahmet Refik

21.   Kuvay-ı İnzibatiye mitralyöz kumandanı ve Damat Ferit'in yaveri Tarık Mümtaz

22.   Kuvay-ı İnzibatiye kumandanlarından İzmir kolordu kumandan-ı sabıkı Ali Nadir

23.   Kuvay-ı İnzibatiye mensubininden ve Nemrut Mustafa divan-ı harbinden kaymakam Fettah

24.   Kuvay-ı İnzibatiye mensubininden Çopur Hakkı

 

MÜLKİYE VE ASKERİYEDEN

 

25.   Esbak Bursa valisi Gümülcüne'li İsmail

26.   Ayan'dan Konyalı Zeynelabidin

27.   Cebel-i bereket mutasarrıf-ı esbakı bulunan Fani zade Mesut

28.   Hürriyet ve İtilaf fırkası lideri miralay Sadık

29.   Malatya mutasarrıf-ı sabıkı Bedirhani Halil Rami

30.   Esbak Manisa mutasarrıfı Girit'li Hüsnü

31.   Esbak Divan-ı harp reisi Nemrut Mustafa

32.   Uşak belediye reisi Hulusi

33.   Adapazarı kaymakam-ı esbakı Hain Mustafa

34.   Tekirdağ müftü-i esbakı Hafız Ahmet

35.   Afyonkarahisar mutasarrıf-ı esbakı Sabit          

36.   Gazi Ayıntap mutasarrıflığında bulunmuş olan Celal Kadri

37.   Hürriyet ve İtilaf katib-i umumisi Adanalı Zeynelabidin

38.   Mülga Ayan'dan Evkaf nazır-ı esbakı Vasfi Hoca

39.   Harput  vali-i esbakı Ali Galip

40.   Bursa vali vekil-i esbakı Aziz Nuri

41.   Sabık Bursa müftüsü Ömer Fevzi        

42.   İzmir kadı müşavir-i sabıkı Ahmet Asım

43.   Esbak İstanbul muhafızı Natık

44.   Dahiliye nazır-ı esbakı Ayan'dan Adil

45.   Dahiliye nazır-ı esbakı Mehmet Ali

46.   Esbak Edirne valisi ve Şehremini vekili Salim

47.   Kütahya'da Yunanlılara mutasarrıflık eden Hocarasih zade İbrahim

48.   Adana'da valilik eden Abdurrahman

49.   Karahisar-i Şarki mebusu esbakı Ömer Fevzi

50.   İşkenceci namıyla maruf mülazım Adil

51.   İşkenceci namıyla maruf mülazım Rıfkı

52.   Esbak Kırkağaç kaymakamı Şerif

53.   Esbak Çanakkale mutasarrıfı Mahmut Mahir

54.   İstanbul Merkez kumandan-ı esbakı Emin

55.   Kilis'de kaymakamlık eden Sadullah Sami

56.   Esbak Dahiliye nezareti dava vekili ve Bolu mutasarrıfı Osman Nuri

 

EDHEM   VE   AVANESİ

 

57.   Çerkes Edhem

58.   Edhem'in biraderi Reşit

59.   Edhem'in biraderi Tevfik

60.   Kuşcubaşı Eşref

61.   Kuşcubaşı Eşrefin biraderi Hacı Sami

62.   İzmirli sabık Akhisar kumandanı yüzbaşı Küçük Edhem

63.   Düzce'li Mehmet oğlu Sami "Aço Fumpat"

64.   Burhaniye'li Halil İbrahim

65.   Susurluk'dan Demirköprülü Hacı Ahmet

 

 

ÇERKEZ KONGRESİNE MURAHHAS OLARAK İŞTİRAK EDENLER

 

66.   Hendek kazasının Sünbüllü karyesinden Bağ Osman

67.   İzmit mutasarrıf-i sabıkı İbrahim Hakkı

68.   Brau Sait

69.   BerzekTahir

70.   Adapazarı'nın Harmantepe karyesinden Maan Şirin

71.   Söke Ereğli'sinin Tekeli karyesinden Koca Ömer oğlu Hüseyin

72.   Adapazarı'nın Talustanbey köyünden Bağ Kamil

73.   Hamete Ahmet

74.   Maan Ali

75.   Kirmastı'nın Karaorman karyesinden Harunurreşit

76.   Eskişehirli Sefer Hoca

77.   Bigalı Nuribey oğlu İsa

78.   Adapazarı'nın Şahinbey karyesinden Kazım

79.   Gönenin Tuzakçı karyesinden Lampaz Yakup

80.   Gönen'in Bayramiç karyesinden Kumpat Hafız Sait

81.   Gönen'in Keçe karyesinden mütekaid binbaşı Ahmet

82.   İzmir'de Dava vekili Bazaduruğ Sait

83.   Şam'lı Ahmet Nuri

 

POLİSLER

 

84.   Esbak İstanbul Polis Müdürü Tahsin

85.   Esbak İstanbul Polis müdür muavini Kemal

86.   Emniyet-i umumiye müdür muavini Isparta'lı Kemal

87.   Esbak İstanbul Polis Müdiriyeti Birinci Şube müdürü Şeref

88.   Esbak İstanbul Polis Müdiriyeti Birinci Kısım başmemuru Hafız Sait

89.   Sabık Arnavutköy Merkez memuru Hacı Kemal

90.   Polis başmemurlarından Namık

91.   Şişli komiseri Nedim

92.   İzmit merkez memuru, Edirne Polis müdürü ve Yalova kaymakamı Fuat

93.   Adana'da Polis müdürlüğü eden Polkeçen'li Yusuf

94.   Unkapanı Merkez memur-u sabıkı Sakallı Cemil

95.   Büyükdere Merkez memur-u sabıkı Mazlum

96.   Sabık Beyoğlu İkinci Komiseri Fuat

 

GAZETECİLER

 

97.   Serbesti gazetesi sahibi, Hürriyet ve İtilaf azasından Mevlanzade Rıfat

98.   Türkçe İstanbul gazetesi sahibi Sait Molla

99.   İzmir'de Müsavat gazetesi sahibi ve muharrir-i sabıkı Darülhikme azasından İzmirli Hafız Cemal

100.        Aydede gazetesi sahibi, Posta ve Telgraf Müdür-i Umumi-i esbakı Refik Halit

101.        Bandırma'da Adalet gazetesi sahibi Bahriyeli Ali Sami

102.        Edirne'de Te'min ve elyevm Selanik'de Hakikat gazeteleri sahibi Neyyir Mustafa

103.        Eski Köylü gazetesi sermuharriri Ferit

104.        Alemdar gazetesi sahibi Refii Cevat

105.        Alemdar gazetesinden Pehlivan Kadri

106.        Adana'da Ferda gazetesi sahibi Fanizade Ali İlmi

107.        Balıkesir'de İrşat gazetesi sahiplerinden Trabzonlu Ömer Fevzi

108.        Halep'de Doğruyol gazetesi sahibi Hasan Sadık

109.        Köylü gazetesi sahip ve müdürü İzmirli Re'fet

 

DİĞER   EŞHAS

 

110.        Tarsus'lu Kamilpaşazade Selami

111.        Tarsus'lu Kâmilpaşadaze Kemal

112.        Süleymaniye'li Kürk Hakkı

113.        Mustafa Sabri Hoca'nın oğlu İbrahim Sabri

114.        Fabrikatör Bursa'lı Cemil

115.        İngiliz casusu meşhur Çerkes Ragıp

116.        Fransız zabitliği yapan Haçin'Ii Kazak Hasan

117.        Eşkıya reisi Süngülü Çerkes Davut

118.        Binbaşı Çerkes Bekir

119.        Bursa'lı fabrikatör Cemil'in kayınbiraderi Necip

120.        İzmir sabık Umur-u İslamiye müfettişi Ahmet Hulusi

121.        Uşak'ta Madanoğlu Mustafa

122.        Gönen'in Tuzakçı karyesinden Yusuf oğlu Remzi

123.        Gönen'in Bayramiç karyesinden Hacı Kasım oğlu Zühtü

124.        Gönen'in Balcı karyesinden Kocagöz'ün Osman oğlu Şakir

125.        Gönen'in Muratlar karyesinden Koç Ahmet oğlu Koç Ali

126.        Gönen'in Ayvacık karyesinden Mehmet oğlu Aziz

127.        Gönen'in Keçeler karyesinden Balcılı Ahmet oğlu Osman

128.        Susurluk'un Ayyıldız karyesinden Molla Süleyman oğlu İzzet

129.        Gönen'in Muratlar karyesinden Hüseyin oğlu Kara Kazım

130.        Gönen'in Balcı karyesinden Bekir oğlu Arap Mahmut

131.        Gönen'in Rüstem karyesinden Gardiyan Yusuf

132.        Gönen'in Balcı karyesinden Ömer oğlu Eyüp

133.        Gönen'in Keçeler karyesinden Talustan oğlu İbrahim Çavuş

134.        Gönen'in Balcı karyesinden Topallı Şerif oğlu Hüseyin

135.        Gönen'in Keçeler karyesinden Topal Ömer oğlu İdris

136.        Manyas'ın Bolca Ağaç karyesinden Kurh oğlu İsmail

137.        Gönen'in Keçeler karyesinden Muhtar Hacıbey oğlu Canpolat

138.        Marmara'nın Karapınar karyesinden Yusuf oğlu İshak

139.        Manyas'ın Kızık karyesinden Alibey oğlu Sabit

140.        Gönen'in Balcı karyesinden Deli Hasan oğlu Selim

141.        Gönen'in Çerkes mahallesinden Makineci Mehmet Oğlu Osman

142.        Manyas'ın Değirmenboğazı karyesinden Kadir oğlu Kamil

143.        Gönen'in Keçidere karyesinden Hüseyin oğlu Galip

144.        Manyas'ın Hacı Yakup karyesinden Çerkes Sait oğlu Salih

145.        Manyas'ın Hacı Yakup karyesinden Maktul Şevketin biraderi İsmail

146.        Gönen'in Keçeler karyesinden Abdullah oğlu Deli Kasım

147.        Gönen'in Çerkes mahallesinden Hasan Onbaşı oğlu Kemal

148.        Manyas'ın Değirmenboğazı karyesinden Kadir oğlu Kamil'in biraderi Kazım Efe

149.        Gönen'in Kızık karyesinden Pallaçoğlu Kemal

150.        Gönen'in Keçeler karyesinden Tuğ oğlu Mehmet Ağa

 

( Resmi Ceride'nin 7 Ocak 1925 tarihli ve 81 sayılı nüshasından alınmıştır.)

 

 

Kamil  ERDEHA:Yüzellilikler  Yahut Milli  Mücadele’nin  Muhasebesi

S:224230  Tekin Yayınevi  I.Basım  İstanbul, 1998