Hz. Muhammed'in  Hayatı

Hz. Muhammed  571 yılında Mekke’de doğdu. Babası daha doğmadan, Annesi  6  yaşındayken öldü. Babasının adı Abdullah, Annesinin ise Amine’dir. Onu önce dedesi Abdülmuttalip, daha sonra amcası Ebu Talip himayesi altına aldı. Ebu Talip onu ticareti öğrenmesi amacıyla 12 yaşında Suriye’ye kadar götürdü.Hz.Muhammed amcası yanında öğrendikleri ile hayatını sürdürmeye başladı (Ticaretle). Genç yaşına rağmen doğru ve dürüsttü doğruluğu ve güvenirliği nedeniyle kendisini “Muhamed-ül Emin” deniyordu. Hz.Muhammed 25 yaşındayken kervanlarını ve ticari işlerini yönettiği Hz.Hatice ile evlendi.

         Hz.Muhammed yaşı ilerledikçe arta kalan zamanlarında düşünmek ve ibadet etmek için Mekke yakınlarındaki Hira mağarasına (dağda) gider ve günlerce kalırdı. İbadetlerini  Hz.İbrahim’in dini üzerine yapardı. Hz.Muhammed’e 40 yaşındayken Cebrail tarafından Vahiy geldi ve “Oku” dedi. 3 yıl Vahiy gelmedi. Sonra yine Hira Mağarasında ibadet yaparken yeni Vahiy geldi. İslamiyet'i yaymasını istedi. Hz. Muhammed’i  inanan  ilk Müslümanlar, karısı Hz.Hatice amcasının oğlu Hz.Ali, evlatlığı Zeyd, yakın arkadaşı Hz.Ebu Bekir’dir. Hz.Muhammed yeni gelen Vahiy üzerine dini açıkça yaymaya başladı. Müslümanların sayısı artarken, Mekkelilerde Müslümanlar üzerindeki baskıyı arttırdılar. Sonra Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in İslamiyeti kabul etmesiyle iyice güç kazandılar. Müslümanlara yapılan baskılar artınca bazı kısmı, Habeşistan’a gönderildi. Medinelilerin de bir kısmı Müslüman oldu. Hz.Muhammed  ise davet  üzerine, Müslümanlar ile Ebu Bekir’i alarak 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç ettiler. Bu göç’e Hicret denir. Bu olaydan sonra Medine İslamiyetin  merkezi oldu. Hicret eden Müslümanlara Muhacir (göçmen), Medineli Müslümanlara ise Ensar (yardımcı) denir. Hicret olayı ile Medine’de ilk yazılı anayasa hazırlanarak,  İslam Devleti kuruldu. Hicret,  Hz.Ömer  zamanında İslam dünyası için takvim başlangıcı kabul edilir. Müslümanlar ve  Mekkelilerle ilk olarak 624 yılında Bedir savaşı yapıldı. Sonunda esir alınan Mekkelilerden zengin olanlar, Kurtuluş akçesi vererek bölgelerine dönmek için belirli para karşılığı serbest bırakıldılar. Okuma, yazma bilenlerin her biri de 10 Müslüman çocuğa okuma yazma öğretmek koşuluyla serbest bırakıldılar.

         Mekkeliler Bedir’in intikamını almak için Medine’ye yürüdüler. Bu savaşta Hz. Hamza şehit oldu. Hz. Muhammed yaralı olmasına rağmen uğranılan yenilginin  etkisini silmek amacıyla geri çekilen Mekke ordusunu uzun bir süre takip etti. Hz. Muhammed’in bu savaşta uyguladığı taktiklerin isabetli olması bilhassa önemlidir. Savaş Uhud  dahilinde olduğu için bu savaşa Uhud savaşı adı verildi.

Mekkeliler İslamiyet’in daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla saldırıya karar verdiler. Hz. Muhammed düşman çok diye Medine çevresine hendek kazdırdı. Savaşta ok atışları hakimdi. Mekkeliler geçemediler. Kuşatmayı kaldırıp geri döndüler. Bu savaştan sonra bir çok Arap kabilesi  Müslüman oldu. Bu savaşa Hendek savaşı denildi.

         Hudeybiye antlaşması ( Kabe için ) Mekkelilerle Müslümanlar arasında oldu. Bu antlaşmanın en önemli yanı Mekkelilerin bu antlaşma ile Müslümanlığı kabul etmeleridir.

         Hayberin fethinde, Hayber kalesi fethedildi Bu kalenin fethi ile Medine –Şam  yolu ( ticaret) güven altına alındı. Mekkeliler antlaşmayı bozdular ve fetih için gerekli ortamı hazırlamış oldular. Hz. Muhammed’ in ilk işi Kabe’yi putlardan temizlemek oldu. 630 yılında Müslüman ordusu Mekke’ye girdi ve Mekkeliler hiçbir direniş göstermediler.

         Mekke’nin fethinden sonra putperest Arap kabileleri  Müslümanlar üzerine yürümek amacıyla 20.000 kişilik kuvvet topladı. Hz. Muhammed durumu öğrenince Huneyn’de  toplanan kabilelerin üzerine yürüdü. Müslümanlar zafer kazandılar. Bu savaşa Huneyn savaşı denilir.

         Hz. Muhammed Taif üzerine sefer yaptı. Sonuçta Taif halkı da Müslümanlığı kabul ettiler. Bizans  İmparatoru  Heraklius’un büyük bir orduyla yürüdüğü haberi  duyulunca Hz. Muhammed ordusuyla Suriye’ye  hareket etti. Bu sefer sonucunda Suriye’deki  bazı kabileler Müslümanlığı kabul ettiler.

         Hz. Muhammed Tebük seferi sonunda Medine’ye döndü. Hicret’in onuncu yılında  çok kalabalık Müslüman halkı Kabe’yi ziyaret etti. Hz. Muhammed Kabe önünde yaptığı konuşmada ( Veda Hutbesi ) Müslümanların kardeş olduğunu, kendisinden sonra eski cahiliyet hayatına geri  dönülmemesini, kan davasının yasaklandığını, kadın ve kölelere iyi davranılması gerektiğini söyledi. Hz. Muhammed konuşmasının sonunda  Kuran’ın tamamlandığını ve görevinin sona erdiğini bildirerek  Müslümanlara  veda etti. Hz.  Muhammed, Medine’ye dönüşünde hastalandı  ve imamlık görevini Hz. Ebu Bekir’e  bıraktı. Gittikçe hastalığı ilerleyen Hz. Muhammed 8 Haziran 632’de vefat etti. Hz. Muhammed, vefat ettiği yere gömüldü. Bu yere  “Ravza-i Mutahhare” adı ile anılmaktadır.

İSLAM  TARİHİ  SAYFASI