ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

ÇAN İBRAHİM BODUR ANADOLU LİSESİ 2001-2002 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM TARİH I-II, T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK VE OSMANLI TARİHİ DERSLERİ ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantıya katılanlar:Ahmet MEYDAN (Okul Müdürü) Hayrullah AKIN(Tarih Öğretmeni, Müdür Yardımcısı), İrfan ACAR (Tarih Öğretmeni), M. Seçil SERT(Tarih Öğretmeni)
Toplantı yeri: Müdür Yardımcısı Odası
Toplantı Saati:15.30
GÜNDEM MADDELERİ:

1-Açılış ve yoklama,
2-Tarih zümresine giren derslerin amaçları , müfredat programlarının incelenmesi,
3-Derslerin işleniş yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi
4-Günlük Planların hazırlanması
5-Ders araç ve gereçlerinin belirlenmesi
6-Sözlü ve yazılı sınavlar,
7-Ödev konularının tespiti
8-Zümremiz alanına giren derslerde Atatürkçülük konularının incelenmesi,
9-Diğer zümrelerle yapılacak işbirliği esaslarının belirlenmesi
10-Başarıyı arttırıcı önlemler,
11-Dilek ve temenniler,
 
MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ
 
1-Açılış ve yoklama:07.09.2001 Cuma günü saat 15.30’da Tarih Öğretmeni Hayrullah AKIN, İrfan ACAR, Münire Seçil SERT ve Okul Müdürü Ahmet MEYDAN, Müdür Yardımcısı Odasında toplanmış ve aşağıdaki gündem maddelerini görüşmüştür
 
2-Yapılan incelemede Tarih I-II, T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Osmanlı Tarihi dersleri müfredat programında herhangi bir değişiklik olmadığı görüldü.
 
3-Derse girildiğinde bir önceki dersin soru-cevap şeklinde öğrenci- öğretmen işbirliği ile tekrarı yapıldıktan sonra yeni konunun durumuna göre soru- cevap yada anlatım şeklinde incelenir. Özellikle ders işlenirken öğrencilere söz hakkının tanınması ,ders araç ve gereçlerinin mümkün olduğu kadar kullanılmasına çalışılacaktır. Konu işlendikten sonra öğretmen dersi kısa ve öz olarak tekrar eder ,artan zaman içinde öğrencilere konu ile ilgili sorular sorularak dersin anlaşılıp anlaşılmadığının anlaşılmasına çalışılacak öğrencilerin dersi derste öğrenmeleri için gerekli önlemler alınacaktır.

Konuların özelliğine göre anlatım , soru-cevap, canlandırma, araştırma, , karşılaştırma, ön hazırlık yöntemleri dersin işlenmesinde kullanılacaktır.Önemli isim, yer adı ve terimlerin tahtaya yazılmasına,önemli haritaların öğrencilere çizdirilmesine, derslerde ilgili haritanın bulundurulmasına, öğrencilerin derse hazırlıklı gelmesini sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasına karar verilmiştir.
 
4-Günlük Planlar 2089 sayılı Tebliğler Dergisi’ne göre yapılacaktır.

5-Derslerimizde başta ders kitapları , atlaslar, yardımcı kaynaklar,tarihi tablolar, video kasetler, tepegöz , spektrum kullanılacak , öğrencilerin alması gereken araç-gereçler bildirilerek temin edilmeleri sağlanacaktır. Özellikle atlas kullanımına önem verilecektir.
 
6-Sözlü notlarının öğrencinin dersteki durumuna göre verilmesine, her ders için iki yazılı sınav yapılmasına yazılı sınavların çok sorulu kısa cevaplı olmasına ,yazılılarda başarının düşük olması halinde tekrar edilmesine karar verildi. Yazılı sınav tarihleri en az bir hafta önceden duyurulacaktır.Konuların durumuna göre artan zaman içinde öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak için gerekli çalışmalarda bulunulacaktır.

7. Ödev konularının tespiti:Ödev konuları ayrı bir tutanak ile tespit edilecektir.İstekli olunması halinde öğrencilere ek ödev verilecek, bu ödev kanaat notunun kullanılmasında dikkate alınacaktır.Ayrıca istek olması halinde öğrencilere yakın çevreden başlamak üzere çeşitli konularda araştırma verilecek, bu araştırmalar daha sonra okul adına hazırlanacak bir web sitesinde yayınlanacaktır.

Ödevlerin değerlendirilmesinde 2300 sayılı Tebliğler Dergisi’nin esas alınmasına ve puanlamanın aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verildi.

Ödevlerin Değerlendirmesi aşağıdaki şekilde yapılacaktır.
 
A.Konuyla ilgili kaynak bulma ve Araştırma :40 Puan
B.Topladığı Bilgileri planlama ve kullanma :20 Puan
C.Ödevlere gösterilen ilgi ve estetik düzen :10 Puan
D.İfade düzgünlüğü ve imlaya uygunluk :10 Puan
E.Zamanında teslim :20 Puan
 
8.2104,2212,2457 ve 2504 sayılı Tebliğler Dergilerinden Atatürkçülük ile ilgili konular gözden geçirilerek, yıllık planlara işlenmesine , ders işlenirken de Atatürkçülük ile ilgili konuların üzerinde hassasiyetle durulacaktır.
 
9-Konuların özelliğine göre Din Kültür ve Ahlak Bilgisi , Coğrafya, Sanat Tarihi, Fen Bilgisi öğretmenleriyle işbirliği yapılacak ortak konuların çelişkiye düşülmeden işlenmesine çalışılacaktır.
 
10-Derslerimizde başarıyı arttırıcı önlemler konusunda “Başarının yolunun dersin sevdirilmesiyle doğrudan alakalı” olduğu fikri üzerinde duruldu. Ders içi ödüllendirmenin başarıyı olumlu yönde etkileyeceği belirtildi.
 
11-2001-2002 Öğretim Yılı I. Döneminin tüm eğitim camiasına başarı getirmesi dileğiyle toplantıya son verildi.

ÇALIŞMA   SAYFASI