ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞI

2003/2004 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇAN İLÇESİ TARİH ÖĞRETMENLERİ
ZÜMRE TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI  NO         :01
TOPLANTI TARİHİ   :05/09/2003
TOPLANTI YERİ        :ÇAN LİSESİ

GÜNDEM:

1. Açılış ve yoklama,Zümre Başkanı ve katibin seçimi,
2. 2002/2003 öğretim yılı zümre kararlarının incelenip değerlendirilmesi,
3.Müfredat programlarının incelenmesi,
4.Mevzuatın okunması,
5. Hazırlık ve planlar,
6.Derslerde yararlanılacak araç ve gereçlerin tesbiti,
7.Derslerin işlenişi ve değerlendirme,
8.Günlük aktüaliteden faydalanılması,
9.Diğer Zümre öğretmenleriyle işbirliği,
10.Atatürkçülük konularının derslerde işlenişi,
11.Ermeni,Yunan -Pontus ve  Süryaniler ile ilgili konuların derslerde işlenmesi ile ilgili yayımlanan 17.05.2001 tarih ve 13079 sayılı GENELGE ile Ağustos 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisinin incelenmesi.
12.    Dilek ve temenniler.

MADDELERİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1.Açılış en kıdemli,öğretmen İsmail AÇIKGÖZ tarafından yapıldı.Zümre katipliğine İrfan GİDER seçildi.Zümre Başkanlığına İsmail AÇIKGÖZ oy birliği ile seçildi.

2.2002/2003 Öğretim yılında alınan zümre kararları incelendi.Alınan kararların başarı ile uygulandığı tesbit edildi.

3.Müfredat programları ile ilgili olarak 2089, 2146, 2190, 2378, 2364, 2365, 2386 (Değişiklik 2388 değişiklik 2381) T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile ilgili 2437 (İlköğretim) 2488,  2504 (İlköğretim) sayılı Tebliğler  Dergileri incelendi.

4.1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu Mehmet KONU ,yeni sınıf Geçme Yönetmeliği İrfan ACAR,  tarafından okundu.

5.Yeni Eğitim ve Öğretim yılında esas olmak üzere çalışma takvimi çıkarıldı.Buna göre;

EYLÜL  - 2           ŞUBAT -3
EKİM     -5          MART- 5
KASIM  -4           NİSAN -4
ARALIK -5          MAYIS-4 
OCAK   -3           HAZIRAN -2
hafta olarak belirlendi.

6.Milli Bayramlar ve önemli günler dikkate alınarak konuların yıllık planlara dağıtılmasına,günlük ve yıllık planlar hazırlanırken 2089, 2190, 2381, 2364,  2378 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan konuların dışına çıkılmamasına, Atatürkçülük ile ilgili konuların 2104, 2212, 2457 (İlköğretim), 2488, 2504 (İlköğretim) sayılı Tebliğler Dergileri’nde yayınlanan konularında dikkate alınarak, bu konuların esaslarına uyularak planların yapılmasına karar verildi.

7.Okullarda eksik olan araç,gereçlerin idare ile temasa geçilerek temin edilmesine karar verildi.Derslerde konuların özelliğine göre harita, atlas, tepegöz, sesli ve görüntülü eğitim araçlarından yararlanılmasına karar verildi.

Öğrencilerin derslere hazırlıklı gelmesi mutlaka sağlanmalı,konu sonundaki değerlendirme sorularının mutlaka yapılması,öğrencilere konuların yazdırılmaması fakat gerektiğinde önemli yerlerin not tutulabileceğinin kavratılmasına,bütün sınıfın konuya katılması için çekingen öğrencilere söz verilmesine, problemli öğrencilerin Rehber öğretmeni  ile velisi ile görüşülüp sorunların en aza indirilmesinin sağlanmasına, bazı önemli haritaların öğrencilere çizdirilmesine karar verildi.

Yazılı yoklamaların çok sorulu kısa ve net cevaplı olması,objektif değerlendirmeye uygun olmasına karar verildi.Sözlü notlarının öğrencinin derse katılımı ve ders içinde sorulara verdiği cevaplara göre hemen değerlendirilmesini,öğrenciye hemen duyurulup not defterine yazılmasının Yönetmelik gereği olduğu belirtildi.Bunlara dikkat edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

İmkanlar dahilinde her ders için son yazılıların test yapılabilir.İmkanlar dahilinde öğrencinin ÖSS ‘ye uyumunu sağlamak amacıyla ünite sonlarında test imtihanların yapılması için gayret sarf edilmesine karar verildi. Aynı dersleri okutan öğretmenler ise ortak sınav yapabilecekleri de belirtildi.

Ödevlerin değerlendirilmesinde 2300 Sayılı Tebliğler Dergisi esas alınmasına ve puanlamanın aşağıdaki şekilde yapılmasına karar verildi.

BİLGİ                                 :50 Puan
KAYNAK ARAŞTIRMA         :20 Puan
TERTİP DÜZEN                   :10 Puan
ZAMANINDA TESLİM           :10 Puan
İMLA                                   :10 Puan   olmak üzere
TOPLAM                              :100 puan,

Ödevlerin Nisan ayının ikinci haftasında  toplanmasına karar verildi.

8.Konularla ilgili  basın yayın organlarında çıkan yazı ve programların incelenmesine, çevremizdeki yeraltı ve yerüstü tarihi eserlerinin incelenmesine öğrencilerin bu konuda bilgilendirilmesine karar verildi.

9.Konuların özelliğine göre Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (İslam Tarihi) Edebiyat (Kültür), Coğrafya (Siyasi Tarih), Sanat Tarihi (Sanat), Fen Bilimleri (Bilim ve Teknoloji) Felsefe (Düşünce Hayatı) konularında öğretmenler ile işbirliği ne karar verildi.

Yıllık planlarda hangi konunun hangi zümre öğretmenleri ile işbirliği yapacağının belirtilmesine karar verildi.

10.Atatürkçülük konularının derslerde işlenmesi ile ilgili olarak 2104 Sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan Atatürkçülük Yönergesinin 2212, 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi konuların derslerde okuma parçası halinde verilmesine basında geçen olaylarla ilgili öğrenciler görevlendirip konu ile ilgili canlandırmalar yapılmasına, yakın çevrede o günleri görmüş kişilerin okula getirilip öğrencilerle sohbet ettirilmesine karar verildi.

11.17/05/2002 Tarih ve 13079 sayılı GENELGE’de yer alan Ermeni,Yunan Pontus ve Süryaniler ile ilgili konular incelendi.Bu konuların Ağustos  2002 ve 2539 sayılı Tebliğler Dergisi’ndeki açıklamalarda dikkate alınarak yıllık planda konuların içine alınmasının gerekliliği belirtildi.Aynı konuların günlük planlarda da gösterilmesine ve bu konuların  konularla bağlantılı olarak gerektiği şekilde işlenmesine karar verildi.

12.Zümre Başkanı İsmail AÇIKGÖZ toplantıya katılan arkadaşlara alınan Zümre kararlarının hayırlı olması temennisi ile toplantıyı kapattı.

İsmail  AÇIKGÖZ  
End.Mes.Lis.TarihÖğretmeni ve Züm.Bşk 

Nurbahar   OSKAY
Çan İbrahim  Bodur

Anadolu Lisesi Tarih  Öğretmeni
Filiz ÇULHA
Çan Lis.Tar.Öğrtm.
Hayrullah AKIN 
 Çan İbrahim  Bodur Anadolu Lisesi Tarih  Öğretmeni
Müdür  Yardımcısı
 Mehmet KONU  
  Çan Lis Tar.Öğrtm. 
 İrfan ACAR 
Çan Lis.Tar.Öğr. 
  İrfan GİDER   
And. İmam Hat   Lis.Tar.Öğrtm.  

ÇALIŞMA   SAYFASI